Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

DRAŽBA 30.06.2023 o 11.00 hod., Stavba s pozemkami - Sverepec, okres Považská Bystrica

Kód: D - 230001
Miesto: v zasadacej miestnosti v budove sídla Advokátskej kancelárie Gallo, s.r.o., tel. kontakt: 0915 879 007
Najnižšie podanie: 430.000,00 €
Dražobná zábezpeka: 20.000,00 €
Najnižšie prihodenie: 1.000,00 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 108.000,00 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Predmet dražby : Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Považská Bystrica, obci Sverepec, katastrálne územie Sverepec, Okresný úrad Považská Bystrica - Katastrálny odbor na LV č. 506 ako:
- stavba - popis stavby bitúnok súp. č. 321, ktorý je postavený na pozemku
C-KN parc. č. 1053/26, v podiele 1/1
- pozemok C-KN parc. č. 1053/26 o výmere 414 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v podiele 1/1
- pozemok C-KN parc. č. 1053/28 o výmere 1029 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v podiele 1/1,
- pozemok C-KN parc. č. 1053/31 o výmere 659 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v podiele 1/1
- pozemok C-KN parc. č. 1053/32 o výmere 1115 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v podiele 1/1
- pozemok C-KN parc. č. 1053/33 o výmere 873 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v podiele 1/1
- pozemok C-KN parc. č. 1055/12 o výmere 629 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v podiele 1/1,
vrátane všetkých jej súčastí a príslušenstva

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

Posudzované nehnuteľnosti, tvoria spolu samostatný areál s dvorom parkoviskom
a skladovou voľnou plochou ako Bitúnok s.č.321, sa nachádza ako je vidno na snímke
z KN mapy v poľnohospodárskej zóne mimo centra a zastavaného územia obce Sverepec k. ú. Sverepec v okrese Považská Bystrica, prístup spevnená cesta asfaltová obojsmerná viac ako 500m od súvislej zástavby naväzujúca na komunikáciu I65 a smer na Žilinu
a Banskú Bystricu a 3,5km na cestu E 18 resp. D1, haly sú orientované od severu na juh
na rovine. Sú s parkoviskom v areáli, železničná stanica je 50m, v obci je pošta, základná škola, je obchod s potravinami aj služby, obecný úrad. Parkovanie je umožnené
aj na verejnej komunikácii alebo na priľahlom pozemku. Polohu nehnuteľnosti vzhľadom k centru obce, blízko dopravných väzieb ku D1 a okresnému mestu považujem za vhodnú

BYTOVÉ A NEBYTOVÉ BUDOVY (HALY)
Stavba: Bitúnok s.č.321 na KNC p.č.1053/26 k.ú.Sverepec
POPIS STAVBY
Umiestnenie stavby:
Stavba Prevádzková budova Bitúnok s.č.321 na KNC p.č.1053/26 k. ú. Sverepec
je samostatná stavba ktorá je samostatne prístupná v areáli poľnohospodárskeho podniku-chov kráv a v susedstve s areálom.
Dispozične:
Jednopodlažná stavba budovy ako zrekonštruovaná a pristavená a naposledy v dispozícii podľa schématického plánu so vstupom zo severu v prednej časti kancelárie so šatňami a sociálnym vybavením sprchy a WC pre mužov a ženy samostatne, chladiaci box chodbou naväzujúci na plochu porážky so skladom črevárne a expedícia nákladná rampa, kde vlastne bol prísun živého dobytka na porážku.
Technické riešenie:
Murovaná konštrukcia s kazetovým žb stropom v troch konštrukčných výškach
na žb základy s odhadom zrovnávacia výška základu s podmurovkou je možná pre výpočet bez stavebných výkresov. Výplňové konštrukcie murované skladobne do 400mm, strecha je ťažká natavovaná asfaltová plochá, klampiarské konštrukcie sú pozinkovaný plech, výplne otvorov sú zdvojené drevené a brána plechová. Výbava je elektroinštalácia 230/400V ističe, kanalizácia do žumpy, vodovod. Podlaha je keramická prevažne, obklady stien keramické. Objekt je členený konštrukčne nad porážkárňou ako pultová strecha
s väzníkom a plechovou pozinkovanou krytinou. Zrovnávacia výška základov zistená odborne bez sondáže Hz=0,300m
POPIS PRÍSTAVBY Z ROKU 1996
Prístavba v tvare "L", v ktorej sa nachádza rozrábka mäsa, chladiareň mäsa, šatňa, miestnosť pre veterinára, kancelárske priestory a sociálne zariadenie, pristavené v roku 1996 podľa kolaudácie.

TECHNICKÝ STAV
Stavba budovy bola dokončená v roku 1986 podľa dochovaného znaleckého posúdenia
z roku 1993 pána Ferdinanda Chalupu, nakoľko sa kolaudácia nezachovala, je kolaudácia adaptácie a prístavieb chladiarní a kancelárii so sociálnym vybavením v roku 1996,
ako murovaný objekt so žb stropom ako strešná konštrukcia, murovaná výplň s osadenými oknami a vrátami, dnes po ukončení prevádzky v roku 2010 podľa konateľa a čiastočne demontované vybavenie vykurovania, sanity. Väčšina prvkov dlhodobej životnosti
je zasiahnutá nekvalitou prevedených izolácií proti vode, plochá strecha tečie a porast prerastá pod živičnú krytinu, čo spôsobuje devastáciu strešnej konštrukcie s odborným odhadom výpočtom % poškodenia. Prevažná väčšina prác bola vykonaná v kvalite štandard prevažne použitých materiálov v dobe výstavby od roku 1986 do 1996, údržba
je podpriemerná zanedbávaná. Životnosť stanovujem odborne s ohľadom
na technický stav kubickou metodikou a opotrebenie lineárne.

Plot: Predný plot s bránou
Predný a bočný plot kovové rámy a plechy do výšky 2300mm +1x vráta a 1x vrátka
z oceľovej výplne a pletiva stĺpiky na betónovom základe z roku 1996 na parc.č.1053/28, odborne stanovená životnosť 60 rokov.

Plot: Pletivový plot
Bočný plot kovové stlpy a pletivo do výšky 1800mm stlpiky na betonovom základe z roku 1996 na parc.č.1053/28 a 1053/33 a 1055/12 a 1053/32, odborne stanovená životnosť 30 rokov.

Vonkajšia úprava: Vodovod
Vodovodná prípojka plast DN40 z roku 1986 na parc.č.1053/28, odborne stanovená životnosť je 80 rokov.

Vonkajšia úprava: Kanalizácia do žumpy
Kanalizačná prípojka DN200 plast z roku 1986 na parc.č.1053/28 a 1053/33, odborne stanovená životnosť je 80 rokov.

Vonkajšia úprava: Elektrika
Elektrická prípojka zemná spolu s areálovým rozvodom z roku 1986 na parc.č.1053/28
a 1053/33, odborne stanovená životnosť je 80 rokov.

Vonkajšia úprava: Spevnené plochy prístup a parkovisko asfalt
Spevnené plochy vstupu a parkovanie na podkladný asfaltobetón DN40 z roku 1996
na parc.č.1053/28 a 1053/31 odborne stanovená životnosť je 50 rokov.

Vonkajšia úprava: Spevnené plochy prístup a parkovisko betón
Spevnené plochy vstupu a parkovanie betón DN150 z roku 1986 na parc.č.1053/28
a 1053/12 a ďalej, odborne stanovená životnosť je 80 rokov.

Vonkajšia úprava: Vonkajšie schody
Vonkajšie schody ž. betón prefabrikát ako podobná položka z roku 1986 na parc. č.1053/26,..


Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc26.05.2023