Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBY  PRIPRAVOVANE DRAŽBY

INFORMÁCIE O NÁS

Dražobná spoločnosť Dražby a aukcie, s.r.o., bola založená v roku 2007 za jediným účelom organizovania dražieb. Tomuto sme prispôsobili celú našu činnosť, ktorá sa zaoberá výlučne realizáciou dobrovoľných dražieb v zmysle zákona č. 527/2002 Z.z. Našimi klientmi sú banky(VÚB ,Dexia , Wustenrot stavebná sporiteľna), spoločenstvá vlastníkov bytov , leasingové , súkromné  a factoringové spoločnosti. Snažíme sa prispôsobiť potrebám našich klientov a každý prípad považujeme za osobitý. Klientmi prejavená dôvera je pre nás záväzkom poskytovania kvalitných a profesionálnych služieb.

Spoločnosť Dražby a aukcie, s.r.o. za  hlavný účel dražobného konania nepovažuje vydraženie Vášho majetku ale uspokojenie veriteľovej pohľadávky vrátane nákladov dražby. Vďaka tomuto prístupu približne 70 % všetkých návrhov na dražbu končí upustením od dražby z dôvodu uspokojenia pohľadávky .Platí heslo čím skôr dlžník rieši soje dlhy ,tak ho to stojí menej.

Na čo treba upozorniť!!!
V prípade dlžníka , vlastníka nehnuteľnosti  treba upozorniť na povinnosti súvisiace s dražbou

Ohodnotenie predmetu dražby. 

  • Vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má predmet dražby v držbe, alebo nájomca sú povinní po predchádzajúcej výzve v čase určenom v tejto výzve umožniť vykonanie ohodnotenia, ako aj obhliadku predmetu dražby(§ 12 ods. 2 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách).
    Odporúčame : V prípade, že ohodnotenie neumožníte môže byť ohodnotenie vykonané podľa staršieho znaleckého posudku , pričom uvedeným konaním môžete poškodiť hlavne vlastné záujmy.
  • Informovanie dražobníka. Vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má predmet dražby v držbe, alebo nájomca sú povinní bez zbytočného odkladu oznámiť dražobníkovi na jeho žiadosť všetky skutočnosti, ktoré sú im známe o stave predmetu dražby, ako aj o právach a záväzkoch viaznucich na predmete dražby (§ 13a zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách).

Odporúčanie:  Naša spoločnosť žiada oznámenie všetkých skutočností o stave predmetu dražby ako aj o všetkých právach a záväzkoch vrátane nájomných vo výzve na umožnenie ohodnotenia. V prípade ich zamlčania alebo účelového vytvárania takýchto záväzkov s úmyslom poškodenia veriteľa sa vystavujete riziku vzniku škody na strane veriteľa ako aj riziku prípadného trestného stíhania.

  • Odovzdanie predmetu dražby. Najmä v prípade nehnuteľností je bývalý vlastník predmetu dražby v zmysle ustanovenia § 29 ods. 2 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách odovzdať predmet dražby vydražiteľovi. V zmysle § 33 ods. 8 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách zodpovedáte za omeškanie pri odovzdaní predmetu dražby, ktorým môžete vydražiteľovi spôsobiť nemalé škody.
     

Odporúčanie: Chápeme, že strata vlastníckeho práva k predmetu dražby, najmä nehnuteľnosti je významným ale zákonným zásahom do Vašich práv. V poslednej fáze realizácie dražby, pri odovzdaní, sa snažíme citlivo spolupôsobiť na vydražiteľov, za účelom poskytnutia primeranej lehoty na zariadenie osobných záležitostí. Zo skúseností vieme, že práve Váš postoj počas dražobného konania ako aj v prípade odovzdania dokáže pozitívne ovplyvniť vydražiteľov v ich rozhodovaní pri preberaní predmetu dražby. Vyhnime sa prosím spoločne situáciám, ktoré vyhrocujú vzťahy medzi bývalými vlastníkmi a novými vlastníkmi.

cfuslhcc