Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

DRAŽBA 08.09.2020 o 10.30 hod., rodinný dom Veľké Kosihy, okres Komárno

Kód: D-190027
Miesto: vo Veľkej konferenčnej miestnosti v Penzióne Salur, s.r.o. na ulici Komárňanská cesta č. 3, 940 01 Nové Zámky, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 7.100,00 €
Dražobná zábezpeka: 2.000,00 €
Najnižšie prihodenie: 200,00 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 7.100,00 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Komárno, obci Veľké Kosihy, katastrálne územie Veľké Kosihy, Okresný úrad Komárno - katastrálny odbor na LV č. 329 ako:
- stavba - rodinný dom súp. č. 8, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 1848/1, v spoluvlastníckom podiele 1/2 + 1/2,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 1848/1 o výmere 506 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v spoluvlastníckom podiele 1/2 + 1/2.

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.


Dom sa nachádza v širšej časti obce Veľké Kosihy. Dom je v časti obytná až poľnohospodárska poloha, štandard pre bývanie od Komárna 23km. Od krajského mesta Nitra je obec vzdialená približne 81km (centrum obce a mesta) a dopravné spojenie je prímestskou a mestskou autobusovou dopravou, pričom čas jazdy je približne 80min. do centra Krajského mesta. V okolí domu je občianska vybavenosť, nižšia. Orientácia obytných miestností je v smere na juh a západ.


Rodinný dom súp.č.8 na parc.č. KNC 1848/1 k.u. Veľké Kosihy
POPIS STAVBY
Umiestnenie stavby:
Rodinný dom č.s.8 z roku 1935 podľa analýzy stavu na mieste s prístavbou. Je osadený na rovine na parc.č.1848/1. Situovaný je v okrajovej oblasti na okraji okraji obytnej a poľnohospodárskej zóny ulici Okánikovo, zastavanej prevažne štandardnými rodinnými domami staršej a rekonštruovanej výstavby.
Rodinný dom je prístupný priamo z miestnej cestnej asfaltom spevnenej komunikácie. Je napojený na vodovod, rozvody elektrickej energie, kanalizácia do žumpy odhad 10m3. Príslušenstvo je oplotené parkovacie státie.
Dispozičné riešenie:
Rodinný dom je jeden byt, s 1x nadzemným podlažím (nadstavba bola demontovaná a zrušená). Vstup do domu je z verejnej prístupovej komunikácie cez dvor, kryté závetrie pergolou, cez chodbu predsiene do kuchyne a priechodom do 1x izieb, komory a kúpeľne a do WC, viď náčrtok.
Technické riešenie s poškodením:
1. Nadzemné podlažie
- Základy - betónové - objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou
- Zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál (plná,metrická,tvárnice typu CD,porotherm) v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom drevené trámové
- Schodisko - tvrdé drevo, červený smrek
- Strecha - krovy - väznicové sedlové, manzardové; krytiny strechy na krove - lepenkové asfaltová lepenka; klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače)
- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok
- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky; - vane; - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene)
- Výplne otvorov - dvere - plné alebo zasklené dyhované; okná - dvojité alebo zdvojené z tvrdého dreva s dvoj. alebo s trojvrstv. zasklením
- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby
- Vybavenie kuchýň - plynový sporák, sporák na propán-bután; - drezové umývadlo nerezové alebo plastové; - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky)
- Vybavenie kúpeľní - vaňa plastová rohová alebo s vírivkou; - umývadlo; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou; - pákové nerezové; záchod - splachovací bez umývadla
- Vykurovanie - ústredné vykurovanie - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely; zdroj vykurovania - kotol ústredného vykurovania značkové kotly, aj prevedenia turbo (Junkers, Vaillant, Leblanc…)
- Vnútorné rozvody vody - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním
- Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové a azbestocementové potrubie
- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná, motorická; elektrický rozvádzač - s automatickým istením
- Vnútorné rozvody plynu - rozvod zemného plynu

Prístavba z roku 1997
Prístavba z roku 1997, predpoklad po kúpe V 2681/97, N-282/87

TECHNICKÝ STAV
Stavba rodinného domu, bola dokončená podľa miestneho zistenia a informácie od zadávateľa a predloženého znaleckého posúdenia na mieste, obec tvrdí rok 1935 pôvodná stavba a podľa kúpnej zmluvy a svedectva majiteľa, prístavba dokončená v roku 1997 a podľa odborného odhadu, väčšina prác bola vykonaná štandard použitých materiálov s priemernou až podpriemernou údržbou, múr popraskaný z pálenej tehly, skladobne odhad do 490mm, vybúraná spodná priečka vytvorila jednu veľkú obytnú izbu, pôvodne bola vybudovaná 3x izba a kúpeľňa s WC aj na druhom podlaží podkrovnom, ale to bolo podľa majiteľa zničené, schodisko zrušené a časť priečok a dverí je vybúraná aj so zariaďovacími predmetmi. Považujeme dom za poškodený.
Nakoľko znalcovi, nebolo umožnené zodpovedať na všetky kladené otázky, je tu riziko stavu skrytých vád.
Objekt v čase zisťovania bol zatemnený, bez elektriky, plynu, vybúrané vykurovanie s rozvodmi, kanalizácia vedená po fasáde do žumpy bez možnosti zistenia stavu, nakoľko je pozemok zarastený a majiteľ odmietal zodpovedať otázky, nakoľko tvrdí, že je chorý. Aj ku dňu obhliadky dňa 03.07.2020 je stav zhoršujúci, v kúpeľni je demontované umývadlo a v kuchyni linka. Životnosť stanovujem podľa stavu vizuálne poškodených a meraných, jednotlivých prvkov dlhodobej aj krátkodobej životnosti, odborne kubicky s vychádzaním zo zníženej základnej životnosti obvyklej 80 rokov, vzhľadom na stav poškodených konštrukcií, výrazne strešnej konštrukcie a krytiny Onduline.

Predný plot
Predný plot pletivo výplne na stĺpiky do betónu, brána z kovových dielcov plechová s bráničkou do výšky 1,7mz roku 1997

Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc28.07.2020