Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

DRAŽBA 03.09.2020 o 10.30 hod., rodinný dom Stanča, okres Trebišov

Kód: D-190046
Miesto: v konferenčnej miestnosti penziónu Tavel, na ul. Slovenská 19, 080 01 Prešov, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 15.800,00 €
Dražobná zábezpeka: 4.500,00 €
Najnižšie prihodenie: 200,00 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 15.800,00 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Trebišov, obci Stanča, katastrálne územie Stanča, Okresný úrad Trebišov - katastrálny odbor na LV č. 547 ako:
- stavba - rodinný dom, súp. č. 77, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 356, v podiele 1/1 ,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 356 o výmere 739 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/1 ,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 357 o výmere 1270 m2, druh pozemku záhrada, v podiele 1/1.

Predmet Dražby sa draží tak "ako stojí a leží".


Dom sa nachádza v širšej časti obce Stanča. Dom je v časti obytná až poľnohospodárska poloha, štandard pre bývanie od Trebišova 15km. Od krajského mesta Košice, je obec vzdialená približne 55km (centrum obce a mesta) a dopravné spojenie je prímestskou a mestskou autobusovou dopravou, pričom čas jazdy je približne 60min. do centra Krajského mesta. V okolí domu je občianska vybavenosť, nižšia. Orientácia obytných miestností je v smere na juh a západ.


Rodinný dom súp.č.77 na parc.č. KNC 356 k.u. Stanča
POPIS STAVBY
Umiestnenie stavby:
Rodinný dom č.s.77, je osadený na rovine na parc.č.356. Situovaný je v centrálnej oblasti obytnej a poľnohospodárskej zóny ulica Brezová 112 od stanice železnice 500m, 300m od obecného úradu a kultúrneho domu, zastavanej prevažne štandardnými rodinnými domami staršej a rekonštruovanej výstavby. Vedľa zľava,
je však opustený a devastovaný dom. Rodinný dom je prístupný priamo z miestnej cestnej asfaltovej spevnenej komunikácie. Je napojený na vodovod, rozvody elektrickej energie, plynovod, kanalizácia do trativodu z kúpeľne a kuchyne. Príslušenstvo je drobná stavba skladu, latrína (predpoklad) a studňa.
Dispozičné riešenie:
Rodinný dom je jeden byt, s 1x nadzemným podlažím. Vstup do domu je z verejnej prístupovej komunikácie cez dvor, kryté zádverie do chodby a pavlače, cez chodbu vstupy do 3x izby a do kuchyne, tiež samostatný vstup a priechodom do komory a kúpeľne, viď náčrtok od znalkyne Ing. Horváthovej v prílohe.
Technické riešenie s poškodením odborne odhadnuté:
1. Nadzemné podlažie
- Základy - betónové - objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou
- Zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál (plná,) v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky,)
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom drevené trámové
- Strecha - krovy - väznicové sedlové, manzardové; krytiny strechy na krove - azbestocementové šablóny na latách, klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky)
- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - škrabaný brizolit a profilovaný
- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky; - vane; - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene)
- Výplne otvorov - dvere - rámové s výplňou; okná - plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením
- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby
- Vybavenie kuchýň - plynový sporák, sporák na propán-bután; - drezové umývadlo nerezové alebo plastové;
- kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky)
- Vybavenie kúpeľní - vaňa oceľová smaltovaná; - umývadlo; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou; - pákové nerezové
- Vykurovanie - zdroj vykurovania - lokálne - plynové kachle
- Vnútorné rozvody vody - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním - Vnútorné rozvody kanalizácie - liatinové a kameninové potrubie
- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná, motorická; elektrický rozvádzač - s automatickým istením
- Vnútorné rozvody plynu - rozvod zemného plynu
TECHNICKÝ STAV
Stavba rodinného domu, bola dokončená podľa miestneho zistenia a informácie od zadávateľa a predloženého znaleckého posúdenia č.151/2019, obec tvrdí rok 1963 pôvodná stavba, väčšina prác bola vykonaná štandard použitých materiálov s priemernou údržbou, múr popraskaný čiastočne z pálenej tehly typickej južanskej žltej farby, skladobne odhad do 400mm podľa podkladov zadávateľa od 300-400mm. Nakoľko znalcovi, nebolo umožnené vstúpiť a riadne prehliadnuť objekt, je tu riziko stavu skrytých vád. Pozemok je zarastený a majiteľ odmietal zodpovedať otázky, hoci bol telefonicky znalcom vyzvaný, prostredníctvom syna, nakoľko zadávateľ poskytol práve takéto číslo telefónu. zadávateľ informoval znalca, že je dom podľa starostu vyprataný, bez nábytku, čo znalec chápe, že tam nie je ani kuchynská linka ani šporák, uvažuje, len s Gamatkami, ako vidí vyústenie komínov cez fasádu. Životnosť stanovujem podľa stavu jednotlivých prvkov dlhodobej aj krátkodobej životnosti, odborne kubicky s vychádzaním zo zníženej základnej životnosti obvyklej 90 rokov, vzhľadom na stav konštrukcií, výrazne strešnej konštrukcie a krytiny AZC šablón.

Drobná stavba skladu na KNC č.356 k.ú. Stanča
POPIS STAVBY
Umiestnenie stavby: Príslušenstvo stavby hlavnej
Dispozičné riešenie: sklad a pivnica
Technické riešenie:
1. Podzemné podlažie
- Zvislé nosné konštrukcie - betónové, monolitické alebo z betónových tvárnic, bez tepelnej izolácie
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - železobetónové, keramické alebo klenuté do oceľových nosníkov
- Schodisko - kovové
- Výplne otvorov - dvere - rámové s výplňou
- Podlahy - hrubé betónové, tehlová dlažba; - vodorovná izolácia
1. Nadzemné podlažie
- Základy - betónové, podmurovka tehlová alebo kamenná, škárovaná alebo omietaná
- Zvislé nosné konštrukcie - drevené stĺpikové jednostranne obité; kovová kostra alebo stĺpiky s dreveným, plechovým alebo azbestocementovým plášťom
- Vodorovné nosné konštrukcie

Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc28.07.2020