Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

DRAŽBA 17.06.2021 o 11.30 hod., rodinný dom Bánov, okres Nové Zámky

Kód: D-200017
Miesto: vo Veľkej konferenčnej miestnosti v Penzióne Salur, s.r.o. na ulici Komárňanská cesta č. 3, 940 01 Nové Zámky, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 56.400,00 €
Dražobná zábezpeka: 6.000,00 €
Najnižšie prihodenie: 500,00 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 56.400,00 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Nové Zámky, obci Bánov, katastrálne územie Bánov, Okresný úrad Nové Zámky - katastrálny odbor na LV č. 1618 ako:
- stavba - rodinný dom súp. č. 903, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 2805/9, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 2805/9 o výmere 784 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/1,
vrátane všetkých jej súčastí a príslušenstva.

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

Dom sa nachádza v centrálnej časti obce Bánov, ul. Jána Palárika 28. Dom je v časti obytná poloha, štandard pre bývanie od Nových Zámkov 9km. Od krajského mesta Nitra je obec vzdialená približne 35km (centrum obce a mesta) a dopravné spojenie je prímestskou a mestskou autobusovou dopravou, pričom čas jazdy je približne 40 min. do centra Krajského mesta. V okolí domu je občianska vybavenosť. Orientácia
obytných miestností je v smere na západ a juh.

Rodinný dom súp.č.903 na parc.č.2805/9 k.u. Bánov
POPIS STAVBY
Umiestnenie stavby:
Rodinný dom z roku 1993 podľa analýzy stavu na mieste a predložených dokladov viď príloha. Je osadený na na rovine do 5% na parc.č.2805/9. Situovaný je v okrajovej oblasti, zastavanej prevažne štandardnými rodinnými domami novej a rekonštruovanej výstavby dokončenej ulice Palárika 28. Rodinný dom je prístupný
priamo z miestnej cestnej komunikácie spevnenej asfaltom. Je napojený na verejný vodovod, rozvody elektrickej energie a plynu, kanalizácia do žumpy.
Dispozičné riešenie:
Rodinný dom je jeden byt, s 2x nadzemným a jedným podzemným podlažím. Vstup do domu je z verejnej prístupovej komunikácie cez dvor a vstupné vonkajšie schody, cez zádverie a do obytnej kuchyne s halou so schodiskom do 2NP podkrovného, kde sú 3x izby a kúpeľňa spolu s WC, WC je aj na 1NP z haly, kde je aj schodisko do 1PP, kde sú sklady, práčovňa a kotolňa. viď náčrtok.
Technické riešenie:
1. Podzemné podlažie
- Zvislé nosné konštrukcie - z monolitického betónu; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM)
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické
- Schodisko - cementový poter
- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok; obklady fasád - obklady keramické, obklady drevom
- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti práčovne min. do 1,35 m výšky; - vane
- Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - jednoduché drevené alebo oceľové
- Podlahy - dlažby a podlahy ost. miestností - cementový poter, tehlová dlažba
- Vybavenie kúpeľní - umývadlo; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou; - pákové nerezové
- Ostatné vybavenie - vráta garážové - oceľové
- Vykurovanie - ústredné vykurovanie - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely; zdroj vykurovania - kotol ústredného vykurovania značkové kotly, aj prevedenia turbo (Junkers, Vaillant, Leblanc…)
- Vnútorné rozvody vody - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním
- Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové a azbestocementové potrubie
- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná; elektrický rozvádzač - s automatickým istením
- Vnútorné rozvody plynu - rozvod zemného plynu
1. Nadzemné podlažie
- Základy - betónové - objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou
- Zvislé nosné konštrukcie - murované z iných materiálov (škvárovky) v skladobnej hrúbke nad 30 do 40cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM)
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické
- Schodisko - tvrdé drevo, červený smrek
- Strecha - krovy - väznicové sedlové, manzardové; krytiny strechy na krove - azbestocementové šablóny na latách, vlnité dosky; klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače)
- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok; obklady fasád - obklady keramické, obklady drevom
- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - WC min. do výšky 1 m; - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene)
- Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - dvojité alebo zdvojené z tvrdého dreva s dvoj. alebo s trojvrstv. zasklením
- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - podlahoviny gumové, z PVC, lino; dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby
- Vybavenie kuchýň - plynový sporák, sporák na propán-bután; - odsávač pár; - drezové umývadlo oceľové smaltované; - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky)
- Vybavenie kúpeľní - vodovodné batérie - pákové nerezové; záchod - splachovací s umývadlom
- Vykurovanie - ústredné vykurovanie - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely
- Vnútorné rozvody vody - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja
- Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové a azbestocementové potrubie
- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná; elektrický rozvádzač - s automatickým istením
- Vnútorné rozvody plynu - rozvod zemného plynu
1. Podkrovné podlažie
- Zvislé nosné konštrukcie - murované z iných materiálov (škvárobeton) v skladobnej hrúbke nad 30 do 40cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM)
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s viditeľnými trámami drevené
- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok
- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené;

Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc03.05.2021