Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

UPUSTENÉ!!! DRAŽBA 24.03.2020 o 10.30 hod., rodinný dom Veľké Kosihy, okres Komárno

Kód: D-190027
Miesto: v priestoroch Žltého salónika v Hoteli Korzo na ulici F. Rákocziho 12, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 6600 €
Dražobná zábezpeka: 1500 €
Najnižšie prihodenie: 200 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 8700 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Komárno, obci Veľké Kosihy, katastrálne územie Veľké Kosihy, Okresný úrad Komárno - katastrálny odbor na LV č. 329 ako:
- stavba - rodinný dom súp. č. 8, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 1848/1, v spoluvlastníckom podiele 1/2 + 1/2,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 1848/1 o výmere 506 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v spoluvlastníckom podiele 1/2 + 1/2.

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

Dom sa nachádza v širšej časti obce Veľké Kosihy. Dom je v časti obytná až poľnohospodárska poloha, štandard pre bývanie od Komárna 23km. Od krajského mesta Nitra je obec vzdialená približne 81km (centrum obce a mesta) a dopravné spojenie je prímestskou a mestskou autobusovou dopravou, pričom čas jazdy je približne 80min. do centra Krajského mesta. V okolí domu je občianska vybavenosť, nižšia. Orientácia obytných miestností je v smere na juh a západ.

Rodinný dom súp.č.8 na parc.č.KNC 1848/1 k.u.Veľké Kosihy
POPIS STAVBY
Umiestnenie stavby:
Rodinný dom č.s.8 z roku 1935 podľa analýzy stavu na mieste s prístavbou. Je osadený na rovine na parc.č.1848/1. Situovaný je v okrajovej oblasti na okraji obytnej a poľnohospodárskej zóny ulici Okánikovo, zastavanej prevažne štandardnými rodinnými domami staršej a rekonštruovanej výstavby.
Rodinný dom je prístupný priamo z miestnej cestnej asfaltom spevnenej komunikácie. Je napojený na vodovod, rozvody elektrickej energie, kanalizácia do žumpy odhad 10m3. Príslušenstvo je oplotené parkovacie státie.
Dispozičné riešenie:
Rodinný dom je jeden byt, s 1x nadzemným podlažím (nadstavba bola demontovaná a zrušená). Vstup do domu je z verejnej prístupovej komunikácie cez dvor, kryté závetrie pergolou, cez chodbu predsiene do kuchyne a priechodom do 1x izieb, komory a kúpeľne a do WC, viď náčrtok.
Prístavba z roku 1997, predpoklad po kúpe V 2681/97, N-282/87
TECHNICKÝ STAV
Stavba rodinného domu, bola dokončená podľa miestneho zistenia a informácie od zadávateľa a predloženého znaleckého posúdenia na mieste, obec tvrdí rok 1935 pôvodná stavba a podľa kúpnej zmluvy a svedectva majiteľa, prístavba dokončená v roku 1997 a podľa odborného odhadu, väčšina prác bola vykonaná štandard použitých materiálov s priemernou až podpriemernou údržbou, múr popraskaný z pálenej tehly, skladobne odhad do 490mm, vybúraná spodná priečka vytvorila jednu veľkú obytnú izbu, pôvodne bola vybudovaná 3x izba a kúpeľňa s WC aj na druhom podlaží podkrovnom, ale to bolo podľa majiteľa zničené, schodisko zrušené a časť priečok a dverí je vybúraná aj so zariaďovacími predmetmi. Považujeme dom za poškodený.
Nakoľko znalcovi, nebolo umožnené zodpovedať na všetky kladené otázky, je tu riziko stavu skrytých vád.
Objekt v čase zisťovania bol zatemnený, bez elektriky, plynu, vybúrané vykurovanie s rozvodmi, kanalizácia vedená po fasáde do žumpy bez možnosti zistenia stavu, nakoľko je pozemok zarastený a majiteľ odmietal zodpovedať otázky, nakoľko tvrdí, že je chorý. Životnosť je stanovená podľa stavu vizuálne poškodených a meraných, jednotlivých prvkov dlhodobej aj krátkodobej životnosti, odborne kubicky s vychádzaním zo zníženej základnej životnosti obvyklej 90 rokov vzhľadom na stav poškodených konštrukcií.

Predný plot
Predný plot pletivo výplne na stĺpiky do betónu, brána z kovových dielcov plechová s bráničkou do výšky 1,7mz roku 1997 na parc.č.1848/1, len v tvare "L", nakoľko vedľajšie parcely boli už odpredané a nie sú predmetom zálohy a objednávky, odborne stanovená životnosť 50 rokov

Murovaný plot okolo státia
Murovaný plot okolo parkovacieho státia na základ z betónu, bez brány, bez strechy je považovaný, ako plot do výšky 2m a skladobne do 300mm hrúbky z roku 1997 na parc.č.1848/1, odborne stanovená životnosť 50 rokov, nakoľko povrch muriva nie je ošetrený proti zamokaniu klampiarskou alebo inou vhodnou konštrukciou.

Vonkajšia úprava: Vodomerná šachta
Vodomerná šachta odborne odhadnutý rozmer z roku 1997 na parc.č.1848/1, odborne stanovená životnosť 80 rokov

Vonkajšia úprava: Kanalizácia
Prípojka kanalizácie plast do žumpy z roku 1997 na parc.č.1848/1, odborne stanovená životnosť 80 rokov

Vonkajšia úprava: Spevnené plochy
Spevnené plochy monolit betónu DN100 chodník a stojisko z roku 1997 na parc.č.1848/1, odborne stanovená životnosť 60 rokov

Vonkajšia úprava: Vodovod
Prípojka vody DN25 plast z roku 1997 na parc.č.1848/1, odborne stanovená životnosť 60 rokov


Vonkajšia úprava: Žumpa
žumpa betónová monolitická, objem odhadnutý 10-12m3 z roku 1997 na parc.č.1848/1, odborne stanovená životnosť 80 rokov

Vonkajšia úprava: elektrika
Prípojka elektriky zemný kábel, z roku 1997 na parc.č.1848/1, odborne stanovená životnosť 60 rokov

Vonkajšia úprava: Plynovod
Prípojka plynu DN25 kov z roku 1997 podľa stavu skrinky na plynomer z roku 1997 na parc.č.1848/1, odborne stanovená životnosť 60 rokov

Vonkajšia úprava: Pergola vstupu
Pergola drevená nad vstupným chodníkom a vstupom do domu z juhovýchodnej strany z roku 1997 na parc.č.1848/1, odborne stanovená životnosť 50 rokovMám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc11.02.2020