Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

DRAŽBA 24.10.2019 o 10.30 hod., 2 izbový byt Tornaľa, okres Revúca

Kód: D-1900091
Miesto: v malej zasadačke na 1.p. Kultúry Tornaľa, Hlavné námestie 6, 982 01 Tornaľa, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 5500 €
Dražobná zábezpeka: 1500 €
Najnižšie prihodenie: 100 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 5500 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Revúca, obci Tornaľa, katastrálne územie Tornaľa, Okresný úrad Revúca - katastrálny odbor na LV č. 2763 ako:
- byt č. 1, vchod 8, na 1.p., nachádzajúci sa v bytovom dome súp. č. 1145 na ulici 1. mája, v podiele 1/1,
- podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve súp. č. 1145, postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 2213, v podiele 6951/39275.

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

Bytový dom v ktorom je byt umiestnený, sa nachádza v širšom centre mesta Tornaľa, okres Revúca, na ul. 1. mája č. 8, v uličnej zástavbe starších bytových domov. Úzke centrum mesta je vzdialené cca. 650 m, kde je kompletná občianska vybavenosť. Terén je rovinatý, prístup je z verejnej spevnenej komunikácie, možnosť napojenia na všetky verejné rozvody IS, doprava je autobusová a vlak. Bytový dom je zanedbaný, byt je situovaný na prízemí, je neobývaný, zanedbaný, bez vnútorného vybavenia, orientácia obytných miestnosti je na sever a juh. V danej lokalite je bežná hlučnosť a prašnosť od dopravy, prírodné lokality nad 1 km.

Byt č. 1 v bytovom dome súp.č. 1145 v k.ú. Tornaľa
Bytový dom v ktorom je ohodnocovaný byt umiestnený, má jeden vchod, má jedno podzemné podlažie, kde sa nachádzajú pivnice a spoločné miestnosti, má dve nadzemné podlažia, kde sa nachádzajú byty, po tri na podlažie, v dome je celkom 6 bytov. Dom nie je zateplený, napojený je na verejné rozvody IS vody, kanalizácie a elektriny, vykurovanie bytov je lokálne, chránený je bleskozvodom, nemá výťah. Základy sú betónové základové pásy, zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehly hr. do 50 cm, vodorovné nosné konštrukcie sú železobetónové s rovným podhľadom, vonkajšie omietky brizolitové, vnútorné vápenné hladké, schodisko železobetónové s povrchom z liateho terazza, strecha je valbová, krytina škridľová, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu, okná na schodiskách drevené zdvojené, vchodové dvere drevené presklené. Dom je zanedbaný, vyžaduje údržbu resp. výmenu prvkov krátkodobej životnosti.
Spoločnými časťami domu sú: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, pivnice, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie, ktoré sú nevyhnutné pre jeho podstatu a bezpečnosť.
Spoločnými zariadeniami domu sú: spoločné miestnosti, bleskozvody, vodovodné, kanalizačné, elektrické prípojky, ktoré sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je byt umiestnený.
Byt č. 1 na prízemí (1.p) je dvojizbový s príslušenstvom: chodba, kuchyňa, kúpeľňa, WC a v suteréne domu dve pivnice, byt nemá balkón ani lodžiu. Byt je neobývaný bez vnútorného vybavenia, uzamknutý len zámkou na reťaz, napojený je na vodovodnú, elektrickú a kanalizačnú prípojku, vykurovanie lokálne - nevyskytuje sa, vybavenie kuchyne - len pôvodná špajzová skriňa, ostatné sa nevyskytuje, vybavenie kúpeľne - len oceľová vaňa. Podlahy v izbách pôvodné parkety, v ostatných miestnostiach PVC. Okná drevené zdvojené, dvere drevené plné a presklené, vchodové bez kľučky, niektoré sa nevyskytujú. Na stenách a stropoch sú hladké omietky, v časti popraskané a opadané. Bytové jadro je murované. Byt je v zanedbanom stave vyžaduje kompletnú rekonštrukcie všetkých konštrukčných prvkov.
S vlastníctvom bytu je spojené aj spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu.
Bytový dom v ktorom je ohodnocovaný byt umiestnený, bol daný do užívania v r. 1965. Vzhľadom na vek domu, zanedbaný stavebno-technický stav a intenzitu užívania je vo výpočte uvažované so zníženou celkovou životnosťou na 85 rokov.Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc17.09.2019