Partneri


PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRE ÚČASTNÍKOV  PRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

DRAŽBA 26.09.2017 o 11.00 hod., budova a pozemky Bratislava - m.č. Nové Mesto, okres Bratislava III

Kód: D-170041
Miesto: Flámska 9783/1, 036 01 Martin, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 758000 €
Dražobná zábezpeka: 30000 €
Najnižšie prihodenie: 10000 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 758000 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Nové Mesto, obec Bratislava -
m.č. Nové Mesto, okres Bratislava III zapísanom na liste vlastníctva č. 5952 vedenom Okresným úradom Bratislava, odbor katastra ako:
- parcela registra "C", parc. č. 12780/223, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 617 m2, výlučné vlastníctvo v podiele 1/1,
- stavba súp. č. 1071, postavená na parcele 12780/223, výlučné vlastníctvo
v podiele 1/1,
a

nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Nové Mesto, obec Bratislava -
m.č. Nové Mesto, okres Bratislava III zapísanom na liste vlastníctva č. 1987 vedenom Okresným úradom Bratislava, odbor katastra ako:
- parcela registra "C", parc. č. 12780/8, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 234 m2, výlučné vlastníctvo v podiele 1/1,
- parcela registra "C", parc. č. 12780/233, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 292 m2, výlučné vlastníctvo v podiele 1/1,
- parcela registra "C", parc. č. 12780/234, zastavané plochy a nádvoria o výmere 95 m2, výlučné vlastníctvo v podiele 1/1.
Budova sa nachádza v mestskej časti Nové Mesto na ulici Hattalova 8. Je prístupná po spevnenej komunikácii, napojená na všetky inž. siete. V blízkosti sa už nenachádza priemyselná zóna, ktorá by negatívne ovplyvnila účel stavby.
Jedná sa o časť pozostávajúcu prevažne z bytovej RD, občianskej výstavby
a administratívy.

BYTOVÉ A NEBYTOVÉ BUDOVY (HALY)
Budova kotolne parc.č. 12780/223
Ide o jednopodlažný objekt pristavaný k hlavnému objektu, je tu osadená plynová kotolňa, plynomerňa a skladové priestory.

Budova č. súp. 1071, parc.č. 12780/223
Ohodnocovaná nehnuteľnosť sa nachádza na rohu ulíc Hattalova a Pluhova. Pozemok
je oplotený, areál je obdĺžnikového tvaru. Areál je napojený na vodovod, kanalizáciu, plynovod, elektrickú energiu a ostatné internetové pripojenia.
Hlavná budova je obdĺžnikového tvaru rozmerov 12,60*44,85 m a výšky 6.15 m, má dve nadzemné poschodia, k budove je postavená budova kotolne rozmeru 9,20 x 6,6 m výšky 3,70 m.
Hlavná budova je z oceľovej konštrukcie, vyplnená sendvičom, zvonku zateplená hr. 8 cm, zvnútra pred sadrokartónom je 10 cm minerálna vlna. Strecha je zateplená 2 x 12,5 cm polystyrénom zaliata tekutou gumou. Na streche je umiestnený aktívny bleskozvod. Vykurovanie je ústredné, radiátormi, v kotolni sú umiestnené 2 ks plynových kotlov typu De Dietricha o výkone 2 x 50 kW. Okná sú plastové, podlahy koberce alebo plávajúce, v soc. Zariadeniach keramická dlažba. V niektorých kanceláriách je klimatizácia. Pred celou budovou je spevnená betónová plocha, s inžinierskymi sieťami. Oplotenie
je betónové bariérové alebo pletivové.

PRÍSLUŠENSTVO
Oplotenie betónové
Oplotenie pletivové
Vodovodná prípojka
Vodomerná šachta
Kanalizácia
Prípojka plynu
Prípojka NN
Spevnené plochyMám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.r04.09.2017