Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

DRAŽBA 16.08.2022 o 10.30 hod., Rodinný dom s pozemkami Bajtava, okres Nové Zámky

Kód: D - 220002
Miesto: vo Veľkej konferenčnej miestnosti v Penzióne Salur, s.r.o. na ulici Komárňanská cesta č. 3, 940 01 Nové Zámky, 0918 112 719
Najnižšie podanie: 50.100,00 €
Dražobná zábezpeka: 10.000,00 €
Najnižšie prihodenie: 1.000.,00 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 50.100,00 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Nové Zámky, obci Bajtava, katastrálne územie Bajtava, Okresný úrad Nové Zámky - katastrálny odbor na LV č. 235 ako:
- stavba - rodinný dom súp. č. 202, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN par. Č. 1301/1, v podiele 3/4,

nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Nové Zámky, obci Bajtava, katastrálne územie Bajtava, Okresný úrad Nové Zámky - katastrálny odbor na LV č. 1227 ako:
- pozemok - parcela CK-N parc. č. 1704/2 o výmere 6 m2, druh pozemku záhrada,
v podiele 1/24,
- pozemok - parcela CK-N parc. č. 1704/3 o výmere 6 m2, druh pozemku záhrada,
v podiele 1/24,

nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Nové Zámky, obci Bajtava, katastrálne územie Bajtava, Okresný úrad Nové Zámky - katastrálny odbor na LV č. 84 ako:
- pozemok - parcela CK-N parc. č. 1301/1 o výmere 772 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela CK-N parc. č. 1302/1 o výmere 950 m2, druh pozemku záhrada, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela CK-N parc. č. 1302/2 o výmere 42 m2, druh pozemku záhrada, v podiele 1/1,

nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Nové Zámky, obci Bajtava, katastrálne územie Bajtava, Okresný úrad Nové Zámky - katastrálny odbor na LV č. 1228 ako:
- pozemok - parcela CK-N parc. č. 748/2 o výmere 32m2, druh pozemku trvalý trávny porast, v podiele 6/48.

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

Hodnotená nehnuteľnosť je rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami, ktorý sa nachádza v obci Bajtava, okres Nové Zámky, v Nitrianskom kraji. Obec Bajtava má 392 obyvateľov /údaj k 31.12.2021/, leží v južnej časti Ipeľskej pahorkatiny,
v blízkosti maďarských hraníc, asi 60 km juhovýchodne od okresného mesta Nové Zámky, 10 km od mesta Štúrovo. V obci je prevažne individuálna bytová výstavba, občianska vybavenosť charakteru obchodov a služieb je len základná, t.j. obchod
so základným tovarom, obecný úrad, materská škola, kostol. Dom je prístupný
po cestnej komunikácii, z inžinierskych sietí je napojený na elektroinštaláciu a vodu
z verejných rozvodov, kanalizáciu do vlastnej žumpy, prípojka zemného plynu nie je. V okolí stavby je životné prostredie bez zjavného poškodenia. Na trhu s obdobnými nehnuteľnosťami v danom mieste je dopyt nižší ako ponuka, najmä s prihliadnutím na polohu domu a reálnu kúpnu silu obyvateľstva.
Možnosti zamestnanosti sú primerané resp. zodpovedajúce polohe nehnuteľností,
t.j. s nezamestnanosťou do 10%. Vzhľadom na pomer všeobecnej hodnoty k hodnote technickej dosahovaný pri predajoch obdobných nehnuteľností v danom mieste a čase stanovujem priemerný koeficient polohovej diferenciácie vo výške 0,35.

Rodinný dom č.súp. 202 na p.č. 1301/1
POPIS STAVBY
Rodinný dom č.súp. 202 na parc.č. 1301/1 v k.ú. Bajtava je samostatne stojaca murovaná stavba, ktorá má jedno podzemné a dve nadzemné podlažia, podkrovie sa na obytné účely nevyužíva. Podľa predložených podkladov bol dom skolaudovaný a daný do užívania v roku 1984.
Konštrukčne ide o murovanú stavbu, podzemné podlažie je osadené v priemernej hĺbke 1 - 2 m so zvislou izoláciu, zo záhradnej strany je v úrovni terénu,
t.j. aj s priamym vjazdom do garáže. Základy domu sú betónové pásové
s vodorovnou izoláciou, zvislé obvodové konštrukcie prízemia sú murovaná
z tehlového muriva v hrúbke 30 - 40 cm, deliace konštrukcie sú murované, stropy nad suterénom a prízemím montované keramické, nad poschodím drevené trámové
s rovnými podhľadmi, strecha je sedlová, krytina z eternitových šablón, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Vnútorné omietky sú vápenné štukové hladké, vonkajšie vápennocementové, podlahy povlakové z PVC, v sociálnych miestnostiach prevládajú keramické dlažby, schodisko do suterénu s cementovými potermi,
na poschodie drevené s podstupnicami, okná sú v suteréne a na poschodí drevené zdvojené, v prízemí boli vymenené za plastové, dvere prevažne drevené plné hladké alebo zasklené, v obytných podlažiach dyhované. Vykurovanie
je ústredné teplovodné, zdrojom je kotol na tuhé palivo a oceľové radiátory, na ohrev TÚV slúži elektrický bojler. Dom je napojený na prípojky elektrickej energie a vody z verejných rozvodov, kanalizácia je zaústená do vlastnej žumpy umiestnenej
v záhradnej časti domu.

Dispozične sa v suteréne nachádzajú chodba so schodiskom, pivnice, sklady, kotolňa, letná kuchyňa a garáž. V kotolni je kotol na pevné palivo, v letnej kuchyni krátka linka na báze dreva dĺžky 1,80 m so smaltovaným drezom, pákovou batériou, elektrický sporák a plynový sporák na propánbutánovú bombu, steny
sú s keramickými obkladmi. V prízemí sú chodba so schodiskom, kuchyňa, špajza, štyri izby, kúpeľňa, WC a loggia. V kuchyni prízemia je rohová linka na báze dreva rozvinutej dĺžky 3,00 bm s nerezovým drezom, pákovou nerezovou batériou, kombinovaný plynový sporák na propánbutánovú bombu s elektrickou rúrou a digestorom, za linkou a sporákom sú keramické obklady, v kúpeľni prízemia sú smaltovaná vaňa s keramickým obkladom, umývadlo, pákové nerezové batérie, keramické obklady stien, samostatné WC je bez umývadla. Poschodie je dispozične rovnaké ako prízemie, sú tu chodba so schodiskom, kuchyňa, špajza, štyri izby, kúpeľňa, WC a loggia. V kuchyni je linka na báze dreva rozvinutej dĺžky 3,00 bm
s nerezovým drezom, obyčajnou batériou, elektrický sporák so sklokeramickou varnou doskou, za linkou sú keramické obklady, v kúpeľni na poschodí sú smaltovaná vaňa s keramickým obkladom, umývadlo, pákové nerezové batérie, keramické obklady stien, samostatné WC je s umývadlom, obyčajnou batériou a keramickými obkladmi stien.
Pre výpočet opotrebenia nehnuteľnosti lineárnou metódou stanovujem vek stavby
od roku 1984 a životnosť na 100 rokov.

Plot uličný na p.č. 1301/1

Ploty záhradné na p.č. 1301/1, 1302/1, 1302/2

Vodovodná prípojka na p.č. 1301/1

Vodomerná šachta na p.č. 1301/1

Kanalizácia do žumpy na p.č. 1301/1

Žumpa na p.č. 1301/1


Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc06.07.2022