Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

DRAŽBA 05.10.2021 o 11.00 hod., 3 izbový byt Lužianky, okres Nitra

Kód: D-180087
Miesto: v konferenčnej miestnosti (Zelená sála) hotela HOTEL Plus a.s., Bulharská 72, 821 04 Bratislava, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 71.300,00 €
Dražobná zábezpeka: 10.000,00 €
Najnižšie prihodenie: 500,00 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 71.300,00 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Nitra, obci Lužianky, katastrálne územie Lužianky, Okresný úrad Nitra - katastrálny odbor na LV č. 2322 ako:
- byt č. 3, vchod o.č.5, na 2.p., nachádzajúci sa v bytovom dome súp. č. 363 na ulici Korytovská, v podiele 1/1,
- podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 363, postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 1232/5, v podiele 8168/46728,
- spoluvlastnícky podiel na pozemku - parcele C-KN parc. č. 1232/5 o výmere 188 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, na ktorom je bytový dom súp. č. 363 postavený, v podiele 8168/46728,
- spoluvlastnícky podiel na pozemku - parcele C-KN parc. č. 1265/9 o výmere 233 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 8168/46728,
- spoluvlastnícky podiel na pozemku - parcele C-KN parc. č. 1265/10 o výmere 241 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 8168/46728,
vrátane všetkých jej súčastí a príslušenstva.

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

Hodnotený objekt sa nachádza na konci obytnej zástavby samostatne stojacich rodinných domov a bytoviek v časti obce Lužianky v ulici Korytárky č.5, od centra obce 2,0km a 2,5km R1. Hodnotené nehnuteľnosti sa nachádzajú v oblasti vhodnej na bývanie a na rekreovanie, so záujmom o kúpu nehnuteľností v súčasnosti stúpajúcim. Obec má základnú občiansku vybavenosť. Objekt je 500m od hlavnej cesty Nitra Hlohovec, zaradený pozemok intravilán. Dopravné spojenie s centrom okresného mesta Nitra 7km, tým aj dostupnosť kompletnej občianskej vybavenosti a zvýšeného počtu pracovných príležitostí je dobrá do Okresného mesta a do Krajského mesta je do 10 min. jazdy autom. V danej lokalite je možnosť napojenia len na verejný rozvod el. energie a vodovod.

Byt č.3 v obytnom dome s.č.363 na parc.č.1232/5-1265/10 k.ú. Lužianky
POPIS
Byt je v obytnom murovanom dome z roku 1969 podľa stanoviska VUB a.s. v odbornom posúdení, dom bol vyhotovený atyp, Dom je priemerne udržovaný neoteplený, krytina asfaltová na plochej streche, okná plastové, rozvody a inštalácie po rekonštrukcii podľa fotografií z roku 2011 aj susedských oznámení, byt sa nachádza podľa LV na 2.P, podľa zistenia na mieste samom na 2NP z celkovo 3.NP a v 1.PP je umiestnená pivnica. Byt je od schodiska vpravo, vonkajšia sekcia, vo vchode 6 bytov, etážovo vykurovaný na pevné palivo s výmenníkom, sú omietky, obklad v kuchyni a zdvojené plastové okná, nie je výťah, schodisko je štandardné sokel obložený, terazzo povrch schodiska s olejovým náterom stien. Dom má fasádu silikátovú brizolit. Byt je s pôvodným jadrom murovaným a obloženým keramickým obkladom po rekonštrukcii, sú keramické dlažby, kuchynská linka je na báze dreva s drezom nerez a klasickými pákovými batériami, je šporák elektro s rúrou, linka dlhá 2,4m, je vykurovaný lokálne na pevné palivo spolu s dodávkou teplej vody z el. bojlera. Podlahy sú v izbách aj chodbe laminátové striedané s keramickou dlažbou, rovné stropy, dvere klasické vstupné plastové vlysové. Je orientovaný oknami na západ, juh a východ. Dom je napojený na kanalizáciu do žumpy, elektriku, centrálny rozvod tepla z kotolne v dome bol zrušený a vodovod je obecný. Je možné parkovanie pred domom, je detské ihrisko. Nameraná plocha je 84,49m2 čo je viac ako je uvádzané v zmluve v KN 81,68 o 2,81m2 aj viac, ako je v pomôckach podľa VUB, kde je rozmer 70,30m2, s evidentnou chybou pri výpočte. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných zariadení domu vo výške príslušných spoluvlastníckych podielov. Spoločnými časťami domu sú: základy, strecha, chodby, schodisko, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie, ktoré sú nevyhnutné pre jeho podstatu a bezpečnosť. Spoločnými zariadeniami domu sú: komíny, kočíkáreň, práčovňa, spoločná TV anténa, bleskozvody, spoločné priestory sklad, vodovodné, kanalizačné, teplonosné, elektrické, telefónne domové prípojky a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je byt umiestnený.
TECHNICKÝ STAV
Stavba domu bola dokončená v roku 1969. Prevažná väčšina prác bola vykonaná v kvalite štandard prevažne použitých materiálov, údržba je priemerná, pôvodný stav bez oteplenia, oproti zisťovaniu v roku 2015 alebo 2016, boli vymenené vstupné dvere do domu za plastové. Životnosť je stanovená odborne s ohľadom na technický stav odborne na 90 rokov.Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc20.08.2021