Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

DRUHÁ OPAKOVANÁ DRAŽBA 29.07.2021 o 11.00 hod., rodinný dom Karlova Ves, okres Bratislava IV

Kód: D-190047
Miesto: v konferenčnej miestnosti (Zelená sála) hotela HOTEL Plus a.s., Bulharská 72, Bratislava, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 227.000,00 €
Dražobná zábezpeka: 48.000,00 €
Najnižšie prihodenie: 1.000,00 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 267.000,00 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Bratislava IV, obci Bratislava - m. č. Karlova Ves, katastrálne územie Karlova Ves, Okresný úrad Bratislava - katastrálny odbor na LV č. 3475 ako:
- stavba - rodinný dom súp. č. 3516, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 2846/7, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 2846/4 o výmere 114 m2, druh pozemku záhrada, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 2846/7 o výmere 81 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 2846/8 o výmere 60 m2, druh pozemku záhrada,
v podiele 1/1.

Predmet Dražby sa draží tak "ako stojí a leží".

Dom sa nachádza v mestskej časti Karlova Ves, hlavného mesta Bratislava, ul. Vretenova 4. Dom je so samostatným vstupom v rade 4x RD radový s 4x vchod, má 1x byt s parkovaním pred domom za oplotením, má 2x podlažie nadzemné. Od centra Starého mesta je táto ulica vzdialená približne 10 km (centrum mesta) a dopravné spojenie je mestskou autobusovou, trolejovou a električkovou dopravou, pričom čas jazdy je približne 20 min. do centra. V okolí domu je občianska vybavenosť. Lokalita sa zaraďuje do širšieho okolia, ako samostatný okres Ba IV. Orientácia obytných miestností je prevažne v smere na juhozápad s balkónom.

Rodinný dom: Rodinný dom s. č. 3516 na KNC č. 2846/7 k. ú. Karlova Ves
POPIS STAVBY
Umiestnenie stavby:
V rade štyroch rovnakých radových domov orientovaných na južnom svahu nad 5%, každý v smere východ a západ. Hodnotený je na KNC parc.č.2846/7 v ulici Vretenová č.or.4 v Ba IV. Karlova Ves. Je úzka nevhodne tvarovaná prístupová komunikácia, susedia volajú odťahovú službu pri krátkodobom parkovaní pred domom, nakoľko autá tvoria prekážku výjazdu. Situácia bez zmeny aj ku dňu obhliadky dňa 20.8.2020.
Dispozičné riešenie:
V 1NP je hala so schodiskom, komorou, kuchyňou, kotolňou 1x izba s kúpeľňou a samostatné WC., 1x obytná izba a vstupná predsieň. V 2NP je 3x izba s kúpeľňou spolu s WC.
Technické riešenie:
Poškodenie viď technický stav a miera poškodenia v tabuľke.
1. Nadzemné podlažie
- Základy - betónové - objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou
- Zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál (Porotherm) v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky,)
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické
- Schodisko - tvrdé drevo, červený smrek
- Strecha - ploché strechy - dvojplášťové; krytiny na plochých strechách - z asfaltových natavovaných pásov; klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače)
- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok
- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky; - prevažnej časti práčovne min. do 1,35 m výšky; - samostatnej sprchy;
- WC min. do výšky 1 m; - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene)
- Výplne otvorov - dvere - plné alebo zasklené z tvrdého dreva; okná - plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie - kovové
- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby
- Vybavenie kuchýň - sporák elektrický alebo plynový s elektrickou rúrou alebo varná jednotka (štvorhoráková); - umývačka riadu (zabudovaná); - chladnička alebo mraznička (zabudovaná); - odsávač pár; - drezové umývadlo nerezové alebo plastové; - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky)
- Vybavenie kúpeľní - umývadlo; - samostatná sprcha; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou; - pákové nerezové s ovládaním uzáveru sifónu umývadla; - pákové nerezové; záchod - splachovací so zabudovanou nádržkou v stene
- Vykurovanie - ústredné vykurovanie - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely; zdroj vykurovania - kotol ústredného vykurovania značkové kotly, aj prevedenia turbo (Junkers, Vaillant, Leblanc…)
- Vnútorné rozvody vody - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním
- Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové a azbestocementové potrubie
- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná, motorická; - bleskozvod; elektrický
rozvádzač - s automatickým istením
- Vnútorné rozvody plynu - rozvod svietiplynu alebo zemného plynu
- Konštrukcie naviac - Klimatizácia Toschiba Mirai;

2. Nadzemné podlažie
- Zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál (Porotherm) v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky,)
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické
- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok
- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky; - vane
- Výplne otvorov - dvere - plné alebo zasklené z tvrdého dreva; okná - plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie - kovové
- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby
- Vybavenie kúpeľní - vaňa plastová jednoduchá; - umývadlo; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou; - pákové nerezové s ovládaním uzáveru sifónu umývadla; záchod - splachovací so zabudovanou nádržkou v stene
- Vykurovanie - ústredné vykurovanie - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi

Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc08.07.2021