Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

DRAŽBA 15.07.2021 o 11.00 hod., rodinný dom Kamenica nad Cirochou, okres Humenné

Kód: D-200001
Miesto: v konferenčnej miestnosti penziónu Tavel, na ul. Slovenská 19, 080 01 Prešov, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 44.000,00 €
Dražobná zábezpeka: 8.000,00 €
Najnižšie prihodenie: 500,00 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 43.600,00 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Humenné, obci Kamenica nad Cirochou, katastrálne územie Kamenica nad Cirochou, Okresný úrad Humenné - katastrálny odbor na LV č. 1040 ako:
- stavba - dom súp. č. 457, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 916/2 a parcele C-KN parc. č. 916/3, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 916/2 o výmere 192 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 916/3 o výmere 210 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 916/4 o výmere 384 m2, druh pozemku záhrada, v podiele 1/1,
vrátane všetkých jej súčastí a príslušenstva.

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

Nehnuteľnosť sa nachádza ako je vidno na situácii v širšom centre obce v prílohe a snímke z KN mapy, v obytnej zóne-intraviláne obce Kamenica nad Cirochou, okres Humenné v kraji Prešovskom 8km od okresného mesta, na bočnej ulici Mierová č.9, k centru v zóne starších a rekonštruovaných rodinných domov, objekt je orientovaný na rovine. Umiestnený je vedľa prístupovej spevnenej komunikácie v uličnej zástavbe. Ulica je s povrchom spevneným asfaltovým, sú verejné parkoviská, je obchod s potravinami, obecný úrad, kultúrne zariadenia, ihriská.... Parkovanie je umožnené na verejnej komunikácii alebo na priľahlom pozemku. Polohu nehnuteľnosti vzhľadom k centru obce, blízkosť kultúrnych objektov, blízka rekreačná oblasť, komunikačných a dopravných väzieb ku centru obce, hodnotím ako vhodnú na bývanie v širšom centre obce.

Rodinný dom s.č.457 na parc.č. KNC č.916/2-3 k.ú. Kamenica nad Cirochou
POPIS STAVBY
Umiestnenie stavby:
Dvojpodlažný rodinný dom stavaný od roku 1972 do roku 1973 podľa pomôcok a čestného vyhlásenie, nakoľko majitelia ani zadávateľ, nemali k nehnuteľnosti žiadne iné podklady, ako je overený výkres a odborné posúdenie len s titulnou stranou. Dom je v rade domov staršej a novej výstavby, je napojený na kanalizáciu, vodovod, elektriku, plyn a vykurovaný v súčasnosti na plyn s prípravou TÚV.
Dispozičné riešenie:
Dispozične je to 1x byt s príslušenstvom, v 1NP 2izbový s kuchyňou, komorou, kotolňou a WC, schodiskom je prístup do 3x izby a kúpeľne s vaňou a umývadlom. Príslušenstvom je 2x sklad, z toho je samostatný, ako garáž s letnou kuchyňou.
Technické riešenie:
1. Nadzemné podlažie
- Základy - betónové - objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou
- Zvislé nosné konštrukcie - murované z iných materiálov (calsilox) v skladobnej hrúbke do 30 cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické
- Schodisko - PVC, guma
- Strecha - ploché strechy - jednoplášťové s tepelnou izoláciou; krytiny na plochých strechách - z asfaltových natavovaných pásov; klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače)
- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok; obklady fasád - obklady keramické, obklady drevom
- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - WC min. do výšky 1 m; - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene)
- Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie - kovové
- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby
- Vybavenie kuchýň - sporák elektrický alebo plynový s elektrickou rúrou alebo varná jednotka (štvorhoráková); - odsávač pár; - drezové umývadlo nerezové alebo plastové; - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky)
- Vybavenie kúpeľní - vodovodné batérie - pákové nerezové; záchod - splachovací s umývadlom
- Ostatné vybavenie - kozub - s otvoreným ohniskom
- Vykurovanie - ústredné vykurovanie - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - hliníkové, liatinové; zdroj vykurovania - kotol ústredného vykurovania značkové kotly, aj prevedenia turbo (Junkers, Vaillant, Leblanc…)
- Vnútorné rozvody vody - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním
- Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové a azbestocementové potrubie
- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná, motorická; elektrický rozvádzač - s automatickým istením
- Vnútorné rozvody plynu - rozvod zemného plynu
2. Nadzemné podlažie
- Zvislé nosné konštrukcie - murované z iných materiálov (calsilox) v skladobnej hrúbke do 30 cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické
- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok
- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky; - vane
- Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie - kovové
- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby
- Vybavenie kúpeľní - vaňa oceľová smaltovaná; - umývadlo; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou; - pákové nerezové
- Vykurovanie - ústredné vykurovanie - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - hliníkové, liatinové
- Vnútorné rozvody vody - z pozinkovaného potrubia

Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc02.06.2021