Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

DRAŽBA 17.06.2021 o 12.30 hod., rodinný dom Rastice, okres Dunajská Streda

Kód: D-120361
Miesto: vo Veľkej konferenčnej miestnosti v Penzióne Salur, s.r.o. na ulici Komárňanská cesta č. 3, 940 01 Nové Zámky
Najnižšie podanie: 50.000,00 €
Dražobná zábezpeka: 8.000,00 €
Najnižšie prihodenie: 500,00 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 41.200,00 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Dunajská Streda, obci Zlaté Klasy, katastrálne územie Rastice, Okresný úrad Dunajská Streda - katastrálny odbor:
na LV č. 1202 ako:
- stavba - rod. dom súp. č. 426, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 372/1, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 372/1 o výmere 400 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/1,
na LV č. 1238 ako:
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 372/2 o výmere 89 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/1,
vrátane všetkých jej súčastí a príslušenstva.

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

Dom sa nachádza v časti Rastice obce Zlaté Klasy, je na ulici Poľná č.7, okres Dunajská Streda 21km, Bratislava hlavné mesto je 18km, obec Senec 10km. Od krajského mesta Trnava je obec vzdialená približne 38km (centrum obce a mesta) a dopravné spojenie je prímestskou a mestskou autobusovou dopravou, pričom čas jazdy je približne 35 min. do centra Krajského mesta a do okresného mesta DS je 20min. V okolí domu je občianska vybavenosť 500m obchod Jednota COOP. Lokalita sa zaraďuje do širšieho okraja obce. Orientácia obytných miestností je prevažne v smere na szápad a svýchod.

Rodinný dom s.č. 426 na parc.č.372/1 k.ú. Rastice
POPIS STAVBY
Umiestnenie stavby: Na malom pozemku na rovine v zástavbe samostatne stojacich domov vedľa bývalej škôlky a v susedstve rodinného domu na KNC č.370 neoddelený žiadnym plotom.
Dispozičné riešenie:
Trojpodlažný murovaný rodinný dom s 2x nadzemným podlažím a jedným podzemným podlažím z roku 1981 s 1x bytom 5x obytne miestnosti s komorou, kúpeľnou, 2x WC a kuchyňou v podzemnom je garáž a kotolňa so skladom. Je schodisko a vstupné zádverie pristavané v roku 2008. Dom je napojený na elektriku, vodu, zemný plyn, kanalizáciu, vykurovaný ústredne na plyn. Nie sú iné zvláštne konštrukcie.
Technické riešenie:
1. Podzemné podlažie
- Zvislé nosné konštrukcie - z monolitického betónu; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM)
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické
- Schodisko - cementový poter
- Úpravy vonkajších povrchov - obklady fasád - obklady keramické, obklady drevom
- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené
- Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - dvojité alebo zdvojené z tvrdého dreva s dvoj. alebo s trojvrstv. zasklením
- Podlahy - dlažby a podlahy ost. miestností - cementový poter, tehlová dlažba
- Ostatné vybavenie - vráta garážové - oceľové
- Vykurovanie - ústredné vykurovanie - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely; zdroj vykurovania - kotol ústredného vykurovania značkové kotly, aj prevedenia turbo (Junkers, Vaillant, Leblanc…)
- Vnútorné rozvody vody - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním
- Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové potrubie
- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná, motorická; elektrický rozvádzač - s automatickým istením
- Vnútorné rozvody plynu - rozvod zemného plynu
1. Nadzemné podlažie
- Základy - betónové - objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou
- Zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál (metrická,tvárnice typu CD) v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM)
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické
- Schodisko - PVC, guma
- Strecha - ploché strechy - dvojplášťové; krytiny na plochých strechách - z pozinkovaného plechu; klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače)
- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok
- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - WC min. do výšky 1 m; - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene)
- Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie - kovové
- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby
- Vybavenie kuchýň - plynový sporák, sporák na propán-bután; - odsávač pár; - drezové umývadlo nerezové alebo plastové; - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky)
- Vybavenie kúpeľní - vodovodné batérie - pákové nerezové; záchod - splachovací s umývadlom
- Vykurovanie - ústredné vykurovanie - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely
- Vnútorné rozvody vody - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja
- Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové a azbestocementové potrubie
- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná; elektrický rozvádzač - s automatickým istením
- Vnútorné rozvody plynu - rozvod zemného plynu
2. Nadzemné podlažie
- Zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál (metrická,tvárnice typu CD) v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM)
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické
- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok; obklady fasád - obklady keramické, obklady drevom
- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky; - vane
- Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením

Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc19.05.2021