Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

DRAŽBA 17.06.2021 o 10.30 hod., 3 izbový byt Veľký Lég, okres Dunajská Streda

Kód: D-200034
Miesto: vo Veľkej konferenčnej miestnosti v Penzióne Salur, s.r.o. na ulici Komárňanská cesta č. 3, 940 01 Nové Zámky
Najnižšie podanie: 67.800,00 € €
Dražobná zábezpeka: 9.000,00 € €
Najnižšie prihodenie: 500,00 € €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 67.800,00 € €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Dunajská Streda, obci Lehnice, katastrálne územie Veľký Lég, Okresný úrad Dunajská Streda - katastrálny odbor na LV č. 1008 ako:
- byt č. 9, vchod 2, na 2. p., nachádzajúci sa v poschodovom obytnom dome súp. č. 596 vo Veľkom Lége, v podiele 1/1,
- podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach poschodového obytného domu súp. č. 596 a príslušenstve, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 172/5 a parc. č. 172/6, v spoluvlastníckom podiele 881/10000,

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

Nehnuteľnosť - bytový dom s.č.596 s 3-izbovým bytom č.9 sa nachádza v katastri obce Lehnice - okresné mesto Dunajská Streda je 12km, cca 15 minút jazdy od centra mesta. Nehnuteľnosť je napojená na inžinierske siete v rozsahu zemný rozvod sekundárnej siete plynu, elektrickej energie, verejný vodovod, verejnú kanalizáciu a telekomunikačné siete. Bytový dom je postavený na p.č.172/5-6, pozemok je rovinatého charakteru, situovaný vo svojej pozdĺžnej osi v smere Sever - juh, byt je situovaný priamo od vstupu v dome bez výťahu. Dom má 2xvchod, 3x nadzemné podlažie. Oceňovaný byt sa nachádza na 2.nadzemnom podlaží. Dopravné i parkovacie možnosti sú dobré, prostredie je kľudné vhodné k bývaniu aj parkovaniu, oproti sú hromadné garáže.

Byt č.9 v obytnom dome súp.č.596 na parc.č.172/5-6 k.ú. Veľký Lég
POPIS
Byt trojizbový je v murovanom dome z roku 1983 v atypovom bytovom dome bez občianskeho vybavenia bez výťahu, byt sa nachádza podľa LV na 2.p. v skutočnosti na 2.NP z celkovo 3.NP, v 1NP je umiestnená murovaná pivnica označená č.9. Byt je od schodiska priamo, schodisko je štandartné sokel obložený, terazzo povrch. Dom má valbovú strechu s krytinou AZC vlny, fasáda sú brizolitové. Byt je vybavený kúpeľnou s umývadlom a sprchou, jadro murované, kúpeľňa s obkladmi keramickými, kuchynská linka je na báze dreva s drezom smalt, šporákom elektroplynovým a pákovou batériou, je etážovo vykurovaný s dodávkou teplej vody priamo v byte, kotol na plyn. Podlahy sú prevažne PVC a kúpeľňa s WC keramická
dlažba, rovné stropy, stierkované omietky vápennocementové, dvere klasické dýhované, sú plastové zdvojené okná. Je orientovaný s loggiou na JZ, neuzatvárateľná, druhá je ako komora uzatvorená. Dom má 6 bytov vo vchode, kde je umiestnený hodnotený byt, dom má 2x vchod spolu 12bj. Nový vstup a nátery stien v dome priemerné.
Nameraná plocha je 74,04m2, v KN uvádzaný podiel 881/10000 nie je možné overiť.
S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných zariadení domu vo výške príslušných spoluvlastníckých podielov. Spoločnými časťami domu sú: základy, strecha, komíny, chodby, schodisko, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie, ktoré sú nevyhnutné pre jeho podstatu a bezpečnosť. Spoločnými zariadeniami domu sú: kočíkáreň, sušiareň, práčovňa, spoločná TV anténa, bleskozvody, spoločné priestory, vodovodné, kanalizačné, teplonosné, elektrické, plynové a telefónne domové prípojky a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je byt umiestnený.
TECHNICKÝ STAV
Stavba murovaného bytového domu bola dokončená v roku 1983 podľa čestného vyhlásenia majiteľa, ktorý si pamätá že to boli pôvodne podnikové byty pre firmu v Lehniciach. Prevažná väčšina prác bola vykonaná v kvalite štandard prevažne použitých materiálov, údržba je priemerná s rekonštrukciou prvkov dlhodobej aj krátkodobej životnosti, plastových okien a vykurovania, podmurovka je popraskaná, ako robili dodatočné inštalácie. Životnosť je stanovená odborne s ohľadom na technický stav kubickou metodikou a opotrebenie lineárne.


Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc03.05.2021