Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

UPUSTENÉ!!! DRAŽBA 09.02.2021 o 12.00 hod., rodinný dom Markovce, okres Michalovce

Kód: D-200012
Miesto: v konferenčnej miestnosti penziónu Tavel, na ul. Slovenská 19, 080 01 Prešov, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 14.800,00 €
Dražobná zábezpeka: 4.000,00 €
Najnižšie prihodenie: 200,00 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 14.800,00 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Michalovce, obci Markovce, katastrálne územie Markovce, Okresný úrad Michalovce - katastrálny odbor na LV č. 79 ako:
- stavba - rodinný dom súp. č. 76, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 99/1, v spoluvlastníckom podiele 1/2 + 1/2,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 98/1 o výmere 997 m2, druh pozemku záhrada, v spoluvlastníckom podiele 1/2 + 1/2,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 98/2 o výmere 22 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v spoluvlastníckom podiele 1/2 + 1/2,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 99/1 o výmere 701 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v spoluvlastníckom podiele 1/2 + 1/2,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 99/2 o výmere 261 m2, druh pozemku záhrada, v spoluvlastníckom podiele 1/2 + 1/2,
vrátane všetkých jej súčastí a príslušenstva.

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

Dom sa nachádza v širšej časti obce Markovce. Dom je v časti obytná až poľnohospodárska poloha, štandard pre bývanie od Michaloviec 24 km. Od krajského mesta Košice je obec vzdialená približne 64 km (centrum obce a mesta) a dopravné spojenie je prímestskou a mestskou autobusovou dopravou, pričom čas jazdy je približne 70 min. do centra Krajského mesta. V okolí domu je občianska vybavenosť, nižšia. Orientácia obytných miestností je v smere na juh a západ.

Rodinný dom: Rodinný dom súp. č. 76 na parc. č. KNC 99/1 k. u. Markovce
POPIS STAVBY
Umiestnenie stavby:
Rodinný dom č. s. 76 z roku 1960, je osadený na rovine na parc.č.99/1. Situovaný je v okrajovej oblasti na okraji obytnej a poľnohospodárskej zóny ulica bez názvu, zastavanej prevažne štandardnými rodinnými domami staršej a rekonštruovanej výstavby s výnimkou niekoľko domov v dezolátnom stave. Rodinný dom je prístupný priamo z miestnej cestnej asfaltom spevnenej komunikácie. Je napojený na vodovod, rozvody elektrickej energie, kanalizácia do žumpy, tvoriacej betónová skruž kanalizačná 3 m3.
Dispozičné riešenie:
Rodinný dom je jeden byt, s 1x nadzemným podlažím (pivnica je v čase zisťovania 8.12.2020 už zrušená z dôvodu vlhkosti). Vstup do domu je z verejnej prístupovej komunikácie cez dvor, kryté závetrie alebo pergolou na vstupnom schodisku v zadnej časti, cez chodbu predsiene do kuchyne a priechodom do 3x izieb, komory aj samostatne a z kuchyne do kúpeľne a do WC.
Technické riešenie s poškodením:
1. Nadzemné podlažie
- Základy - betónové - objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou
- Zvislé nosné konštrukcie - murované z iných materiálov (škvarobetónová tvarovka) v skladobnej hrúbke nad 30 do 40 cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky pálené)
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom drevené trámové
- Schodisko - cementový poter
- Strecha - krovy - zložité s nerovnakou výškou hrebeňov s valbami; krytiny strechy na krove - azbestocementové šablóny na latách, vlnité dosky; klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače)
- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - vápenné šťukové, zdrsnené, striekaný brizolit
- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky; - vane
- Výplne otvorov - dvere - rámové s výplňou; okná - dvojité alebo zdvojené z tvrdého dreva s dvoj. alebo s trojvrstv. zasklením
- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - palubovky, dosky, xylolit; dlažby a podlahy, ost. miestností - keramické dlažby
- Vybavenie kuchýň - plynový sporák, sporák na propán-bután; - drezové umývadlo nerezové alebo plastové; - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky)
- Vybavenie kúpeľní - vaňa plastová rohová alebo s vírivkou; - umývadlo; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou; - pákové nerezové; záchod - splachovací bez umývadla
- Vykurovanie - zdroj vykurovania - lokálne - plynové kachle; - lokálne - na tuhé palivá obyčajné
- Vnútorné rozvody vody - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním
- Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové a azbestocementové potrubie
- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná; elektrický rozvádzač - s poistkami
- Vnútorné rozvody plynu - rozvod zemného plynu
TECHNICKÝ STAV
Stavba rodinného domu, bola dokončená podľa miestneho zistenia a informácie od zadávateľa a predloženého znaleckého posúdenia 126/2010, obec tvrdí rok 1960 pôvodná stavba a podľa svedectva pôvodného majiteľa a podľa odborného odhadu, väčšina prác bola vykonaná štandard použitých materiálov zmiešané kameň, tehla škvárobetónová tvárnica s priemernou až podpriemernou údržbou, múr popraskaný, skladobne do 310 mm, pivnica bola po kúpe novými majiteľmi zasypaná a podlaha vybetónovaná v úrovni 1NP. okienko zostalo. Dom sa považuje za poškodený rozpadávajúci sa, potrebuje značné opravy. Životnosť stanovujem podľa stavu vizuálne poškodených a meraných, jednotlivých prvkov dlhodobej aj krátkodobej životnosti, odborne kubicky s vychádzaním zo zníženej základnej životnosti obvyklej 80 rokov, vzhľadom na stav poškodených konštrukcií, výrazne strešnej konštrukcie a krytiny AZC šablóny na latách.

Drobná stavba: Chliev na KNC p.č.99/1 k. ú. Markovce
POPIS STAVBY
Umiestnenie stavby: v zadnej časti smer do záhrady, pristavené ku domu na KNC č.99/1
Dispozičné riešenie: Boxy pre chov zvierat s okienkami jednoduchými
Technické riešenie:
1. Nadzemné podlažie
- Základy - bez podmurovky, iba základy pod stĺpikmi alebo pätky pod rohmi pref. garáže
- Zvislé nosné konštrukcie - murované z pálenej tehly, tehloblokov hrúbky do 15 cm
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - podbitie krovu
- Strecha - krov - pultové; krytina strechy na krove - plechová pozinkovaná


Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc18.12.2020