Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

UPUSTENÉ!!! DRAŽBA 13.08.2020 o 13.00 hod., rodinný dom Sásová, okres Banská Bystrica

Kód: D-190070
Miesto: v konferenčnej miestnosti penziónu ALMADA, HAŤ PODHARAJCH, Hronská 705, 960 01 Zvolen, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 77.000 €
Dražobná zábezpeka: 10.000 €
Najnižšie prihodenie: 500 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 41.000 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Banská Bystrica, obci Banská Bystrica, katastrálne územie Sásová, Okresný úrad Banská Bystrica - katastrálny odbor na LV č. 46 ako:
- stavba - rodinný dom súp. č. 3040, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 224, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 222 o výmere 295 m2, druh pozemku záhrada, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 223 o výmere 24 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 224 o výmere 250 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/1,
vrátane všetkých jej súčastí a príslušenstva.

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.


Hodnotený objekt sa nachádza v uličnej zástavbe malých rodinných domov a na bočnej ulici Pod Skalkou č.17 v obci a meste banská Bystrica, ktorá predstavuje dobre dostupnú a živú časť obce pod sídliskom Sásová. Hodnotené nehnuteľnosti sa nachádzajú v oblasti menej vhodnej na bývanie a podnikanie so zníženým záujmom o kúpu nehnuteľností podľa konzultácie so znalcom Ing. Padúchom, v tejto lokalite neposkytujú hypotéky. Dopravné spojenie a tým aj dostupnosť kompletnej občianskej vybavenosti na úrovni krajského mesta a zvýšeného počtu pracovných príležitostí je dobrá, do 5 min. jazdy autom do centra BB. V danej lokalite je možnosť napojenia na verejný rozvod vody, el. energie a kanalizáciu.

Rodinný dom súp.č.3040 na parc.č.224 k.ú. Sásová
POPIS STAVBY
Umiestnenie stavby:
Trojpodlažný dom samostatný objekt, pôvodne postavený v roku 1939. Murovaná stavba, vedľa malých stavieb a prístreškov v okrajovej časti sídliska Sásová, je napojená na vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka a elektrická prípojka. K domu patrí príslušenstvo garáž v prístavbe v roku 1970. Údržba je priemerná, viď stav strechy.
Dispozičné riešenie: Sú možné dva až tri byty s troma sociálnymi vybaveniami v 1-2NP+1x1PP, 5x izbami (3x v 1NP a 2x v 2NP) s komorou, kotolňou, chodbou so schodiskom, s 3xkúpelňou spolu s WC a kuchynkami. viď príloha, pôdorysy a zistenia stavu v roku 2014 znalcom Pražmom, ako pomôcka a zistenie stavu v kuchyni dňa 10.3.2020 .
Technické riešenie:
1. Podzemné podlažie
- Zvislé nosné konštrukcie - kamenné murivo v hrúbke nad 60 cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, )
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s viditeľnými trámami železobetónové
- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - omietky na báze umelých látok
- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné
obklady - prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky; - samostatnej sprchy; - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene)
- Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie - kovové
- Podlahy - dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby
- Vybavenie kuchýň - plynový sporák, sporák na propán-bután; - drezové umývadlo nerezové alebo plastové; - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky)
- Vybavenie kúpeľní - umývadlo; - samostatná sprcha; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou; - pákové nerezové; záchod - splachovací bez umývadla
- Ostatné vybavenie - vráta garážové - oceľové
- Vykurovanie - ústredné vykurovanie - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - hliníkové, liatinové; zdroj vykurovania - kotol ústredného vykurovania na plyn, naftu, vykurovací olej, elektrinu alebo výmenníková stanica tepla; - kotol ústredného vykurovania na tuhé palivá
- Vnútorné rozvody vody - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním
- Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové potrubie
- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná, motorická; elektrický rozvádzač - s automatickým istením
- Vnútorné rozvody plynu - rozvod propán-butánu
1. Nadzemné podlažie
- Základy - betónové - objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou
- Zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál (plná,metrická,tvárnice typu CD,porotherm) v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky)
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické
- Schodisko - mäkké drevo bez podstupníc
- Strecha - krovy - väznicové sedlové, manzardové; krytiny strechy na krove - plechové pozinkované; klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače)
- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok
- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky; - vane; - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene)
- Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie - kovové
- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby
- Vybavenie kuchýň - sporák elektrický s elektrickou rúrou a keramickou platňou; - sporák na tuhé palivo; - drezové umývadlo nerezové alebo plastové; - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky)
- Vybavenie kúpeľní - vaňa oceľová smaltovaná; - umývadlo; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou; - pákové nerezové; záchod - splachovací bez umývadla
- Vykurovanie - ústredné vykurovanie - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely
- Vnútorné rozvody vody - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja
- Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové


Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc30.06.2020