Partneri


PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRE ÚČASTNÍKOV  PRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

DRAŽBA 10.10.2017 o 10.00 hod., 3 izbový byt Nitra, okres Nitra

Kód: D-170040
Miesto: Flámska 9783/1, 036 01 Martin, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 73100 €
Dražobná zábezpeka: 10000 €
Najnižšie prihodenie: 500 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 73100 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Nitra, obci Nitra, katastrálne územie Nitra, Okresný úrad Nitra - katastrálny odbor na LV č. 5967 ako:
- byt č. 34, vchod č. o.č. 5, na 1.p., nachádzajúci sa v bytovom dome súp. č. 41
na ulici Na Hôrke 41/5 v spoluvlastníckom podiele 6/10 + 1/10 + 1/10 + 1/10 + 1/10,
- spoluvlastnícky podiel na pozemku - parcele C-KN parc. č. 7469/21 o výmere 193 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je bytový dom súp. č. 41 postavený, v podiele 792/33313,
- spoluvlastnícky podiel na pozemku - parcele C-KN parc. č. 7469/22 o výmere 190 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je bytový dom súp. č. 41 postavený, v podiele 792/33313,
- spoluvlastnícky podiel na pozemku - parcele C-KN parc. č. 7469/23 o výmere 194 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je bytový dom súp. č. 41 postavený, v podiele 792/33313,
- podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 41, postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 7469/21, 7469/22
a 7469/23 v podiele 792/33313.

Ohodnocovaná nehnuteľnosť sa nachádza v západnej okrajovej časti mesta Nitra, v sídlisku Mlynárce, ul. Pod Hôrkou. Prístup je po verejnej spevnenej komunikácii pre automobilovú dopravu. Dopyt s ponukou nehnuteľnosti v danej lokalite je v rovnováhe. Jedná sa o lokalitu s bežnou hlučnosťou a prašnosťou od dopravy.

Obyvatelia v okolí nie sú potenciálnym zdrojom konfliktov, hustota obyvateľstva vzhľadom na zástavbu obytných domov a rodinných domov je vysoká. Byt je situovaný v stredovej sekcii na 1.NP, obytné miestnosti sú situované čiastočne vhodne a čiastočne nevhodne. V lokalite je možnosť napojenia nehnuteľnosti na všetky inžinierske siete. Mesto má všetku občiansku vybavenosť, sociálne a zdravotnícke zariadenia, kultúrne zariadenia s množstvom kultúrnych akcií, športoviská, školy, škôlky.

Byt č.34
POPIS
Bytový dom s.č. 41 je panelový s 8 NP a 1 PP. V 1.PP sú pivnice, v 1.NP je vstup a spoločné priestory, na ostatných podlažiach sú byty. Bytový dom bol daný do užívania v roku 1989. Bytový dom je zateplený iba čiastočne - niektoré vchody, vchod č.5 je bez zateplenia s pôvodnou fasádou. Vchodové dvere sú nové hliníkové s automatickým vrátnikom, okná v spoločných priestoroch sú plastové. V bytovom dome je výťah.
Bytový dom bol daný do užívania v roku 1989- prehlásenie vlastníka, ktorý sa ako prvý sťahoval do bytu a výkaz č.3 z ohodnotenia bankou.

Byt č.34 je umiestnený na 1.NP. Pozostáva z 3 obytných miestností a príslušenstva, ktorým je kuchyňa, kúpeľňa s WC, chodba a pivnica v 1.PP.
Technický stav bytu - byt bol kompletne zrekonštruovaný. V kuchyni je nová kuchynská linka, plynový sporák, digestor, nerezový drez a páková batéria, v kúpeľni je nová plastová jednoduchá vaňa, umývadlo a záchod. Keramické obklady sú v kuchyni a kúpeľni. Keramická dlažba je v kúpeľni, v ostatných izbách a v kuchyni sú plávajúce podlahy. Loggia je presklená so žalúziami. Na plastových oknách sú hliníkové žalúzie. Vykurovanie je ústredné s napojením na diaľkový privádzač tepla, radiátory sú oceľové panelové, rozvod vody je z pozinkovaného potrubia, napojenie na kanalizáciu plastovým potrubím. Vstupné dvere do bytu sú bezpečnostné

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu a spoluvlastnícky podiel k pozemkom vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 792/33313.
Spoločnými časťami domu sú: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, vchody, schodištia, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné a izolačné konštrukcie.
Spoločnými zariadeniami domu sú: práčovňa, sušiareň, kočíkareň, bleskozvody, vodovodné, kanalizačné, elektrické, plynové, telefónne domové prípojky, ktoré sú určené na spoločné užívanie, slúžia výlučne domu a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu, v ktorom sa byt nachádza.Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc05.09.2017