Partneri


PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRE ÚČASTNÍKOV  PRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

DRAŽBA 09.10.2017 o 13.00 hod., 3 izbový byt Bratislava - m.č. Petržalka, okres Bratislava V

Kód: D-170045
Miesto: Flámska 9783/1, 036 01 Martin, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 115000 €
Dražobná zábezpeka: 10000 €
Najnižšie prihodenie: 10000 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 115000 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Petržalka, obec Bratislava - m.č.
Petržalka, okres Bratislava V zapísanom na liste vlastníctva č. 3148 vedenom Okresným úradom Bratislava, odbor katastra ako:
- byt č. 50, na 8. poschodí, vchod č. 15, bytového domu súp. č. 1639, na ul. Hrobákova,
- spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súp. č. 1639, na ul. Hrobákova č. 15, vo výške 7250/637736,
- spoluvlastnícky podiel na pozemku ako parcely registra "C" parc. č. 973 - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 731 m2, na ktorom je dom súp. č. 1639, na ul. Hrobákova č. 15, vo výške 7250/637736.
- nebytový priestor č. 8 - 901, na 1. poschodí, vchod č. 15, bytového domu súp. č. 1639, na ul. Hrobákova - podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 5539/637736, spoluvlastnícky podiel vlastníkov - vo výške 7250/627576
- nebytový priestor č. 8 - 902, na 1. poschodí, vchod č. 15, bytového domu súp. č. 1639, na ul. Hrobákova - podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 4621/637736, spoluvlastnícky podiel vlastníkov - vo výške 7250/627576.

Nehnuteľnosť sa nachádza na území mesta Bratislava, katastrálne územie Petržalka, okresu Bratislava V. Nehnuteľnosť je umiestnená na ulici Hrobáková 15. Objekt je prístupný po spevnenej miestnej komunikácii. Charakter terénu je rovinatý. Nehnuteľnosť už v čase obhliadky je napojená na všetky inžinierske siete, vodovod, kanalizáciu, plynovod, elektrickú energiu, rozvod telefónu, internet.
Z administratívneho hľadiska sa nehnuteľnosť nachádza v hlavnom meste Slovenskej republiky. Vzdialenosť domu od historického centra je cca 5 -6 km - hlavné námestie, autom cca 10 minút. Dostupnosť mestskej hromadnej dopravy - autobusovej dopravy je cca 2 minúty peši - zástavka Hrobákova - autobusy č.83 smer Dúbravka, 68 smer Trnavské Mýto trvanie cesty cca 20 min, 96 smer Letisko trvanie cesty do 25 minút, 196 smer Železničná stanica Nové Mesto trvanie cesty do 20 minút. Dostupnosť vlakovej stanice Bratislava hlavná stanica je MHD do 25 minút s prestupmi. Dostupnosť ostatných štandardne nepoužívaných dopravných prostriedkov (letisko Bratislava) je v rámci mesta Bratislava.
Prístup na diaľnicu v meste - Bratislava Trnava je cca 2000 m. Dostupnosť miestnych úradov je do 5 minút MHD - peši cca 10 minút - vzdialenosť cca 600 m je Miestny úrad Petržalka.
Kompletná obchodná sieť je v mestskej časti Petržalka. Je tu niekoľko veľkých nákupných centier a hypermarketov - v blízkosti Kaufland, v dosahu Aupark, Tesco, Carefour, Billa, Lidl.
Základné školstvo je do vzdialenosti 100 m - ZŠ Dudova 2, predškolské zariadenie - materská škola je na adrese Bradáčova 4. Stredné školstvo je na území mesta aj mestskej časti vedľa domu je Obchodná akadémia, vysoké školy tiež sú aj v Petržalke aj v meste. V Petržalke sa nachádza zdravotnícke zariadenie - poliklinika Šustekova a nemocnica Antolská a niekoľko menších zdravotných stredísk. V blízkosti domu sa nachádza Dostihová dráha cca do 400m.
Kultúrne zariadenia sú v mestskej časti, v blízkosti je DK Zrkadlový háj. Objekty pre športové využitie sú v mestskej časti, dokonca pre ohodnocovaným bytom sa nachádza menšie ihrisko, pri základnej škole je ihrisko v dosahu je Dostihová dráha a jazero Veľký a malý Draždiak. Kultúrny dom je v Petržalke. Uvedené zariadenia sú prístupné peši aj MHD.

Byt č. 50, 8.p., Hrobáková 15, Bratislava
POPIS
Byt č. 50, Hrobáková 15, 8. p., Bratislava, k.u. Petržalka
Popis domu
Predmetný dom sa nachádza v bytovom dome v Bratislave, na ulici Hrobákova s orientačným číslom vchodu 15, súpisným číslom domu 1639, m.č. Bratislava - Petržalka, okres Bratislava V. Dom je panelový s prízemím a 12 poschodiami. Na prízemí sa nachádzajú spoločné priestory, kočikáreň, pivnice, schodište a 2 výťahy. V dome je cca 96 bytov. Na každom poschodí sú 4 byty v jednej chodbe a 4 byty v druhej chodbe. Dom je panelový , zateplený - volím zvýšený koeficient zvislé konštrukcie. Dom má rovnú strechu, stropy sú rovné, schodiská betónové, základy domu betónové. Na streche sú kompletné klampiarske konštrukcie. Vnútorné povrchy domu sú upravené nátermi, maľbami, obkladmi. Vstupné dvere do domu sú kovové, sú čiastočne so sklenenou výplňou - nové (volím zvýšený koeficient dvere). Vo vchode, ktorý je prístupný len na čip, čím je zamedzený prístup nežiadaným návštevníkom, sú osadené na stene poštové schránky. Okná v objekte sú prevažne plastové, (uvažujem zvýšený koeficient štandardu okná). Povrchy podláh v dome sú keramické a teracco. Dom má bleskozvod a je napojený na verejný vodovod, kanalizáciu, elektrickú energiu, plynovod, telefón, internet. Vykurovanie je vyregulované, sú osadené termostatické hlavice a ventily na radiátoroch a sú osadené merače tepla na každom telese. V dome na prízemí sa nachádzajú spoločné priestory, schodište a 2 výťahy, pivnice. V ostatných nadzemných podlažiach sa nachádzajú byty, vždy 4 byty + 4 byty na poschodí. Na prízemí sú v samostatnej miestnosti umiestnené latkové pivnice.

Spoločnými časťami bytového domu sú: časti nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, ktoré sú určené na spoločné užívanie a to základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, vchody, schodištia, vodorovné a zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu sú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a to aj ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne tomuto domu. Takýmito zariadeniami sú výťahy, kočikáreň, práčovňa, manglovňa, spoločná televízna anténa, bleskozvod, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové domové prípojky, spoločné prízemné priestory, vzduchotechnika, telekomunikačná miestnosť, spoločná dielňa, spoločenské miestnosti, bicykláreň a mopedáreň.

Dom bol prevzatý do užívania v roku 1978 - viď príloha - doklad o veku bytového domu od H - Probyt spol. s r.o., Povraznícka ul. 4, 811 05 Bratislava. Ú

Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc07.09.2017