Partneri


PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRE ÚČASTNÍKOV  PRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

DRAŽBA 11.10.2017 o 11.00 hod., rodinný dom Svätuše, okres Trebišov

Kód: D-170028
Miesto: Flámska 9783/1, 036 01 Martin, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 9400 €
Dražobná zábezpeka: 2500 €
Najnižšie prihodenie: 200 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 12500 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Trebišov, obci Svätuše, katastrálne územie Svätuše, Okresný úrad Trebišov - katastrálny odbor na LV č. 183 ako:

- stavba - rodinný dom súp. č. 33, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 142 v spoluvlastníckom podiele 1/2 + 1/2,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 142 o výmere 700 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v spoluvlastníckom podiele 1/2 + 1/2,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 143 o výmere 766 m2, druh pozemku záhrady,
v spoluvlastníckom podiele 1/2 + 1/2,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 144 o výmere 2751 m2, druh pozemku záhrady,
v spoluvlastníckom podiele 1/2 + 1/2.

Dom sa nachádza v centrálnej obytnej časti na ul. Kvetná 56 v obci Svätuše, okres Trebišov. Dom je prístupný po spevnenej miestnej komunikácii, terén je rovinatý, možnosť napojenia na verejné rozvody IS vody, elektriny a plynu, v obci je základná občianska vybavenosť, úzke centrum okresného mesta je vzdialené cca. 50 km, doprava je v obci autobusová. Dom je štandardne vybavený, zanedbaný, vyžaduje výmenu pôvodných prvkov krátkodobej životnosti, orientácia obytných miestností je prevažne na východnú stranu. V mieste je bežná hlučnosť a prašnosť od dopravy, prírodné lokality do 1 km.
Rodinný dom súp.č. 33 na parc.č. 142 v k.ú. Svätuše
Rodinný dom je samostatne stojaci v rovinatom teréne, je čiastočne podpivničený, má jedno nadzemné podlažie, valbovú strechu bez stavebného využitia povalového priestoru. Dom bol podľa vyjadrenia ObÚ Svätuše postavený okolo r. 1960, pozostáva z jednej bytovej jednotky, dispozičné riešenie je zakreslené v prílohe posudku. Napojený je napojený na verejné rozvody vody, elektriny, plynu, kanalizácia je odvedená do žumpy. Technické riešenie: - Základy - betónové - objekt s podzemným podlažím bez izolácie; - Zvislé nosné konštrukcie - 1. PP - kamenné murivo v hrúbke do 60 cm; 1. NP - murované z tehál v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm; deliace konštrukcie tehlové; - Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - 1. PP - s rovným podhľadom betónové monolitické; 1. NP - s rovným podhľadom drevené trámové; - Schodisko - 1. PP - cementový poter; - Strecha - krovy väznicové sústavy; krytiny strechy na krove plechové pozinkované; klampiarske konštrukcie strechy z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače); - Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - 1. PP, 1. NP - severnej steny - striekaný brizolit; 1. NP - škrabaný brizolit; - Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky vápenné štukové; vnútorné obklady - 1. NP - prevažnej časti kúpeľne; vane; WC min. do výšky 1 m; kuchyne pri linke a sporáku; - Výplne otvorov - dvere - 1. PP - zvlakové; 1. NP - hladké plné alebo zasklené; okná - 1. PP - jednoduché drevené; 1. NP - plastové; - Podlahy - podlahy obytných miestností - 1. NP - dosky; dlažby a podlahy ost. miestností - 1. PP - cementový; 1. NP - keramické dlažby; - Vybavenie kuchýň - sporák elektrický s elektrickou rúrou; - plynový sporák; 1. NP - drezové umývadlo nerezové; - kuchynská linka z materiálov na báze dreva; - Vybavenie kúpeľní - vaňa oceľová smaltovaná; - umývadlo; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou; - pákové nerezové; záchod - splachovací bez umývadla; - Ostatné vybavenie - vráta garážové oceľové; - Vykurovanie - ústredné vykurovanie - 1. NP - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely; zdroj vykurovania - 1. PP - kotol ústredného vykurovania na plyn; 1. PP - kotol ústredného vykurovania na tuhé palivá; - Vnútorné rozvody vody - 1. PP - z pozinkovaného potrubia len studenej vody; 1. NP - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - 1. NP - zásobníkový ohrievač elektrický; - Vnútorné rozvody kanalizácie - 1. NP; - Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - 1. PP - svetelná; 1. NP - svetelná, motorická; elektrický rozvádzač - 1. NP - s automatickým istením; - Vnútorné rozvody plynu - 1. PP, 1. NP - rozvod zemného plynu. Pri miestnej obhliadke bolo zistené, ţe dom je trvalo obývaný, v obvodovom murive má praskliny, je zanedbaný, poškodenosť zohľadnená vo výpočte % poškodenosti, dom vyžaduje opravu resp. výmenu pôvodných prvkov krátkodobej životnosti. Vzhľadom na vek domu a zistený stavebno-technický stav je uvažované so životnosťou 90 rokov.

Plot
Plot ohraničuje dvor a predzáhradku na parc. č. 142 od ulice, základy a podmurovka sú betónové, výplň je z rámového pletiva, v plte sú jedny plotové kovové vráta a jedny vrátka.

Vodovodná prípojka

Kanalizačné prípojky

Žumpy

Plynová prípojka

Elektrická prípojkaMám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email: