Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

DRAŽBA 14.12.2021 o 10.00 hod., rodinný dom Detva, okres Detva

Kód: D-180059
Miesto: v PENZIÓNE CENTRÁL, URBAN SK, s. r. o., Janka Jesenského 293/65, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 58.500 €
Dražobná zábezpeka: 5.000 €
Najnižšie prihodenie: 250 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 58.500 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Detva, obci Detva, katastrálne územie Detva, Okresný úrad Detva - katastrálny odbor na LV č. 6989 ako:
- stavba - rodinný dom súp. č. 717, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 4956, v spoluvlastníckom podiele 1/2 + 1/2,
- stavba - garáž súp. č. 3002, ktorá je postavená na pozemku - parcele C-KN parc. č. 4957/4, v spoluvlastníckom podiele 1/2 + 1/2,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 4956 o výmere 117 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v spoluvlastníckom podiele 1/2 + 1/2,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 4957/1 o výmere 599 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v spoluvlastníckom podiele 1/2 + 1/2,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 4957/2 o výmere 8 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v spoluvlastníckom podiele 1/2 + 1/2.

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

Opis predmetu dražby: Hodnotená nehnuteľnosť sa nachádza v okresnom meste Detva, konkrétne na Strojárskej ulici č.12, t.j. v juhozápadnej obytnej časti mesta. V danom mieste je prevažne individuálna bytová výstavba, z inžinierskych sietí je dom napojený na základné prípojky, t.j. elektrickú energiu, vodovod, kanalizáciu aj prípojku plynu z verejných rozvodov, dom je prístupný po verejnej cestnej komunikácii. V okolí stavby je životné prostredie bez zjavného poškodenia, s bežnou hlučnosťou a prašnosťou od uličnej cestnej komunikácii. Občianska vybavenosť v danom mieste je primeraná veľkosti okresného mesta, na trhu s obdobnými nehnuteľnosťami v danom mieste je dopyt a ponuka v rovnováhe, možnosti zamestnanosti sú primerané resp. zodpovedajúce polohe nehnuteľnosti, t.j. v súčasnom období s nezamestnanosťou do 10%. Vzhľadom na pomer všeobecnej hodnoty k hodnote technickej dosahovaný pri predajoch obdobných nehnuteľností v danom mieste a čase je stanovený priemerný koeficient polohovej diferenciácie vo výške 0,45.

Opis stavu, v akom sa predmet dražby nachádza:
Rodinný dom č.súp. 717 na p.č. 4956
POPIS STAVBY
Hodnotená nehnuteľnosť je rodinný dom, JKSO 803.6, ktorý má jedno podzemné a jedno nadzemné podlažia, podkrovie sa na obytné účely nevyužíva. Podľa predložených podkladov bol pôvodný rodinný dom postavený v roku 1962, v roku 2006 bola pristavaná bočná prístavba kúpeľne, interiéry domu sú zrekonštruované, vymenená boli okná za plastové, zrekonštruované vnútorné povrchové úpravy a zariadenia.
Dispozične sa v suteréne domu nachádzajú schodisko, chodba, kúpeľňa a dve izby, v prízemí domu sú vstupná veranda, kúpeľňa, WC, chodba so schodiskom, tri izba a kuchyňa.
Konštrukčne ide o murovanú stavbu, podzemné podlažie je osadené v priemernej hĺbke 1-2 m so zvislou izoláciou, základy domu sú betónové pásové s vodorovnou izoláciou, obvodové zvislé konštrukcie sú murované tehlové v priemernej hrúbke 30-40 cm, deliace konštrukcie sú murované. Stropy sú nad suterénom železobetónové monolitické s rovnými podhľadmi, nad prízemím drevené trámové s rovnými podhľadmi, strecha domu je valbová, strešná krytina je škridlová pálená, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Fasádne povrchové úpravy sú silikátové hladké, vnútorné omietky vápenné štukové hladké, okná plastové, dvere drevené plné hladké alebo zasklené dyhované, podlahy v obytných miestnostiach plávajúce, z veľkoplošných laminátových parkiet, v ostatných miestnostiach prevládajú keramické dlažby. Dom má teplovodné ústredné vykurovanie, zdrojom je plynový kotol umiestnený v suteréne, na ohrev TÚV slúži zásobníkový ohrievač prepojený s kotlom ÚK. Dom je napojený na elektroinštaláciu, vodu, kanalizáciu aj prípojku plynu z verejných sietí.
V kúpeľni v suteréne sú vaňa s keramickým obkladom, umývadlo a WC, batérie sú nerezové pákové, steny s keramickými obkladmi. V kuchyni prízemia je rohová linka na báze dreva rozvinutej dĺžky 4,80 bm s nerezovým drezom, pákovou nerezovou batériou, kombinovaným plynovým sporákom s elektrickou rúrou a digestorom, za linkou sú keramické obklady stien, v kúpeľni prízemia je rohová smaltovaná vaňa, sprchový kút, umývadlo, WC, sú nerezové pákové, steny kúpeľne sú s keramickými obkladmi, samostatné WC je s umývadlom.
Pre výpočet opotrebenia nehnuteľnosti lineárnou metódou je stanovená životnosť stavby na 100 rokov od roku 1962.

Garáž č.súp. 3002 na p.č. 4957/4, 4957/2
POPIS STAVBY
Stavba Garáž č.súp. 3002 je postavaná na pozemkoch parc.č. 4957/4 a parc.č. 4957/2, pričom parc.č. 4957/4 je pozemok patriaci Mestu Detva, garáž je v zadnej časti dvora, je to jednopodlažná stavba so sedlovou strechou. Stavba bola postavená v roku 1962 pôvodne ako samostatne stojaca garáž pravdepodobne s plochou strechou, cca v roku 2006 bol za garážou pristavaný menší rodinný dom, ktorý vytvoril aj podkrovný priestor nad hodnotenou garážou /vlastníctvo k tomuto domu znalcovi nebolo preukázané, ide pravdepodobne o "čiernu stavbu", ktorá vlastnícky nepatrí do konkurznej podstaty vlastníkov hodnotených nehnuteľností, v tomto posudku je preto nehodnotím/.
Garáž č.súp. 3002 je murovaná stavba, základy sú betónové pásové, strop železobetónový monolitický, podlaha betónová s cementovým poterom, na sedlovej streche je škridlová krytina, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, omietky vápenné hladké, vráta drevené otváravé, objekt je napojený na elektroinštaláciu, ostatné vybavenie stavba nemá. Pre výpočet opotrebenia nehnuteľnosti lineárnou metódou je stanovená životnosť stavby na 80 rokov.

Plot uličný na p.č. 4957/1
Plot s drevenou výplňou na podmurovke bol postavený v roku 1995, v plote sú vráta a vrátka z rovnakého materiálu.

Studňa kopaná na p.č. 4957/1

Prípojka vody na p.č. 4957/1
Vodovodná prípojka je vedená z verejného vodovodu uloženého pred domom, dĺžka domovej prípojky je 10,00 bm.

Kanalizačná prípojka na p.č. 4957/1
Kanalizácia je zaústená do verejného kanalizačného zberača, dĺžka domovej prípojky je 10,00 bm.
Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc25.10.2021