Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

UPUSTENÉ!!! DRAŽBA 21.09.2021 o 11.00 hod., 2 izbový byt Stropkov, okres Stropkov

Kód: D-190035
Miesto: v konferenčnej miestnosti penziónu Tavel, na ul. Slovenská 19, 080 01 Prešov, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 33.000,00 €
Dražobná zábezpeka: 6.000,00 €
Najnižšie prihodenie: 500,00 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 33.000,00 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Stropkov, obci Stropkov, katastrálne územie Stropkov, Okresný úrad Stropkov - katastrálny odbor na LV č. 3164 ako:
- byt č. 1, vchod 39, na 1.p., nachádzajúci sa v bytovom dome súp. č. 320 na ulici Akad. Pavlova, v podiele 1/1,
- podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve súp. č. 320, postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 448, v podiele 6450/77400,
- spoluvlastnícky podiel na pozemku - parcele C-KN parc. č. 448 o výmere 316 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, na ktorom je bytový dom súp. č. 320 postavený, v podiele 6450/77400,
vrátane všetkých jej súčastí a príslušenstva.

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

Bytový dom v ktorom je byt umiestnený, sa nachádza v centrálnej časti okresného mesta Stropkov na ul. Akademika Pavlova č. 39, v zástavbe bežných bytových, rodinných domov a budov občianskej vybavenosti. Úzke centrum mesta je vzdialené cca. 500 m, kde je kompletná občianska vybavenosť. Terén je rovinatý, prístup je z verejnej spevnenej komunikácie, možnosť napojenia na všetky verejné rozvody IS, doprava je autobusová. Bytový dom prešiel obnovou, je zateplený, udržiavaný, pri dome je spevnené parkovisko. Byt je situovaný na 1.poschodí (prízemí) v krajnej sekcii, je v pôvodnom stave, zanedbaný, orientácia obytných miestnosti je na južnú stranu. V danej lokalite je bežná hlučnosť a prašnosť od dopravy, prírodné lokality nad 1 km.

Byt č. 1 v bytovom dome súp.č. 320 v k.ú. Stropkov
Bytový dom v ktorom je ohodnocovaný byt umiestnený, je samostatne stojaci, má dva vchody, má jedno podzemné podlažie, kde sú umiestnené pivnice a spoločné miestnosti, má tri nadzemné podlažia, kde sú byty po dva na podlažie, v danom vchode je šesť bytov. Dom prešiel obnovou, je zateplený, napojený je na verejné rozvody IS vody, kanalizácie, elektriny a plynu, chránený je bleskozvodom. Základy sú betónové základové pásy, zvislé nosné konštrukcie sú murované hr. do 50 cm, vodorovné nosné konštrukcie sú železobetónové s rovným podhľadom, vonkajšie fasády zateplené, omietky na báze umelých látok, vnútorné vápenné hladké, schodisko železobetónové s povrchom z terazza, na podestách je terazzo dlaţba, osvetlenie schodiska s pohybovými senzormi, strecha je valbová, krytina škridlová, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu, okná na schodiskách a v podzemnom podlaží sú plastové, v podzemnom podlaží aj s vonkajšími sieťkami, vchodové dvere plastové s elektronickým vrátnikom a zabudovanými schránkami. Dom je udržiavaný, poškodenie prvkov dlhodobej životnosti nebolo zistené.
Spoločnými časťami domu sú: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, pivnice, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie, ktoré sú nevyhnutné pre jeho podstatu a bezpečnosť.
Spoločnými zariadeniami domu sú: spoločné miestnosti, bleskozvody, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové siete, ktoré sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je byt umiestnený.
Byt č. 1 na 1. poschodí (prízemí) je dvojizbový s príslušenstvom: chodba, špajza, kuchyňa, kúpeľňa, WC, v suteréne domu pivnica, byt nemá balkón ani lodžiu. Byt je v pôvodnom stave, zanedbaný, bez údržby, je napojený na vodovodnú, elektrickú, kanalizačnú a plynovú prípojku, domový telefón. Vykurovanie je lokálne plynovými gamat pecami, ohrev TÚV je elektrickým bojlerom. Podlahy z PVC, okná sú plastové so žalúziami, dvere drevené plné a presklené. Na stenách a stropoch sú hladké omietky. V kuchyni sa nachádza kuchynská linka s oceľový drezovým umývadlom, nerezovou pákovou batériou, plynový sporák s rúrou. Bytové jadro je murované, kde v kúpeľni sa nachádza liatinová vaňa, keramické umývadlo, vodovodné batérie sú kohútové, záchod je s hornou nádržkou. Byt je trvalo obývaný, zanedbaný, vyžaduje kompletnú rekonštrukciu.
S vlastníctvom bytu je spojené aj spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu.
Bytový dom v ktorom je ohodnocovaný byt umiestnený, bol daný do užívania v r. 1952. Vzhľadom na vek domu, vykonanú obnovu, zateplenie, stavebno-technický stav a intenzitu užívania je vo výpočte uvažované s celkovou životnosťou 120 rokov.Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc26.07.2021