Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

OPAKOVANÁ DRAŽBA 11.08.2021 o 09.00 hod., rodinný dom Gortva, okres Rimavská Sobota

Kód: D-200005
Miesto: v PENZIÓNE CENTRÁL, URBAN SK, s. r. o., Janka Jesenského 293/65, 960 01 Zvolen, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 6.400,00 €
Dražobná zábezpeka: 1.700,00 €
Najnižšie prihodenie: 200,00 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 8.500,00 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Rimavská Sobota, obci Gortva, katastrálne územie Gortva, Okresný úrad Rimavská Sobota - katastrálny odbor na LV č. 26 ako:
- stavba - rodinný dom súp. č. 62, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 29/1, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 29/1 o výmere 150 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 29/2 o výmere 105 m2, druh pozemku záhrada, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 29/3 o výmere 20 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 29/4 o výmere 17 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 29/5 o výmere 71 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 29/6 o výmere 21 m2, druh pozemku záhrada, v podiele 1/1,
vrátane všetkých jej súčastí a príslušenstva.

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.


Nehnuteľnosť sa nachádza v centre obce, v obytnej zóne-intraviláne obce Gortva, pozemok je v časti ulica smer ku cintorínu, je vzdialenosť od obecného úradu 0,3km, je obytná poloha s infraštruktúrou, opis v časti pozemky, nákupné centrum 16 km v okresnom meste Rimavská Sobota, zastávka autobusu priamo pri dome, do B. Bystrice centra kraja 120 km, čas jazdy 120 min. Ulica je s povrchom spevneným, je zastávka ŽSR 600 m. Parkovanie je umožnené na verejnej komunikácii alebo na priľahlom pozemku. Polohu nehnuteľnosti vzhľadom k centru obce, blízkosť kultúrnych objektov, blízka vinárska oblasť, komunikačné a dopravné väzby ku centru obce, hodnotím ako vhodnú na bývanie.

Rodinný dom: Rodinný dom súp.č.62 na KNC parc.č.29/1 k.ú. Gortva
POPIS STAVBY
Umiestnenie stavby:
Dvojpodlažný rodinný dom na svahu v JV rohu viac ako 5% v novej a staršej výstavbe. Dom je napojený na kanalizáciu do žumpy (pri obhliadke pani matka tvrdila, že je žumpa prepojená s kanalizáciou, vodovod, elektriku a vykurovaný je el. akumulačkou len v 2NP s prípravou TÚV v el. bojleri. Nie sú zvláštne konštrukcie. Je studňa a garáž, ako príslušenstvo domu, bez hodnotenia garáže, ako riziko, len založený pozemok.
Dispozičné riešenie:
Je s 2x nadzemným podlažím, dispozične je to jeden byt s príslušenstvom. Na 1NP sú 3x sklady a schodisko. V 2NP je veľká predná izba s vybúranou priečkou (nakoľko pred desiatimi rokmi to bol výčap), čím je 2xizba s kuchyňou, kde bol výčap je torzo pripojenia drezu, príslušenstvo je 2x WC s umývadlom pre mužov a ženy a samostatná kúpeľňa, kde je vaňa s WC.
Technické riešenie:
je stanovená aj miera poškodenosti, praskliny múru, omietky, zatekanie, demonty okien a dverí v prístavbe:
1. Nadzemné podlažie
- Základy - betónové - objekt bez podzemného podlažia bez izolácie
- Zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál (plná, metrická, tvárnice typu CD, porotherm) v skladobnej hr. nad 50 do 60 cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické
- Schodisko - PVC, guma
- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok
- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené
- Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - dvojité alebo zdvojené z tvrdého dreva s dvoj. alebo s trojvrstv. zasklením
- Podlahy - dlažby a podlahy ost. miestností - cementový poter, tehlová dlažba
- Vnútorné rozvody vody - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja
- Vnútorné rozvody kanalizácie - liatinové a kameninové potrubie
- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná, motorická; elektrický rozvádzač - s automatickým istením
2. Nadzemné podlažie
- Zvislé nosné konštrukcie - murované z iných materiálov (calsilox, siporex, calofrig) v skladobnej hrúbke do 30 cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom drevené trámové
- Strecha - krovy - väznicové sedlové, manzardové; krytiny strechy na krove - pálené a betónové škridlové ostatné ťažké (vlnovky, TRF, TRH, TRP), obyčajné dvojdrážkové; klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače)
- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok
- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky; - vane
- Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - dvojité alebo zdvojené z tvrdého dreva s dvoj. alebo s trojvrstv. zasklením
- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - podlahoviny gumové, z PVC, lino; dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby
- Vybavenie kuchýň - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky)
- Vybavenie kúpeľní - vaňa oceľová smaltovaná; - umývadlo; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou; - ostatné; záchod - splachovací s umývadlom; - splachovací bez umývadla
- Vykurovanie - zdroj vykurovania - lokálne - akumulačné kachle - Vnútorné rozvody vody - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním
- Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové a azbestocementové potrubie
- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná, motorická; elektrický rozvádzač - s automatickým istením
Prístavba z roku 1999:
Zadný sklad, prístavba z roku 1999, bez okien a dverí, hrubá poškodená časť
TECHNICKÝ STAV
Stavba dvojpodlažného rodinného domu, bola dokončená v roku 1968.


Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc13.07.2021