Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

DRAŽBA 08.06.2021 o 11.00 hod., 3 izbový byt Prievidza, okres Prievidza

Kód: D-200025
Miesto: v priestoroch budovy na ulici Flámska 9783/1, 036 01 Martin, miestnosť č.d. 106, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 78.100,00 €
Dražobná zábezpeka: 10.000,00 €
Najnižšie prihodenie: 500,00 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 78.100,00 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Prievidza, obci Prievidza, katastrálne územie Prievidza, Okresný úrad Prievidza - katastrálny odbor na LV č. 8325 ako:
- byt č. 5, vchod 10, na 3. p., nachádzajúci sa v bytovom dome súp. č. 40195 na ulici Koceľova, v podiele 1/1,
- podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 40195 a príslušenstve, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 5349, v spoluvlastníckom podiele 81/3246,
- spoluvlastnícky podiel na pozemku - parcele C-KN parc. č. 5349 o výmere 826 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, na ktorom je bytový dom súp. č. 40195 postavený, v spoluvlastníckom podiele 81/3246,
vrátane všetkých jej súčastí a príslušenstva.

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

Bytový dom sa nachádza na ulici Koceľova č.10. Je v rade stavieb, ktoré tvoria sídlisko nad mestom smer Handlová, má 6x nadzemné podlažia. byt je na 4/6NP vľavo. Od krajského mesta Trenčín je obec a stavba vzdialená približne 65 km (centrum obce a mesta) a dopravné spojenie je prímestskou autobusovou a železničnou dopravou, pričom čas jazdy je približne 60 min. V okolí domu je kompletná občianska vybavenosť, v blízkosti sú detské jasle, nemocnica s poliklinikou, dom kultúry, obchody, obchodné domy, hotely, banky a občianska vybavenosť (úrady) okresného mesta. Lokalita sa zaraďuje do širšieho okraja okresného mesta Prievidza. Orientácia obytných miestností je prevažne v smere na juhovýchod a severozápad.

Byt: Byt č. 5 v dome súp. č. 40195 na parc. č. 5349 k. ú. Prievidza
POPIS
Byt je v obytnom dome železobetónové plošné systémy TO 6B opláštený z panelov o hr.300 mm troskopemzobetón s oteplením 2011, obytný dom bez občianskej vybavenosti s výťahom 250 kg, byt sa nachádza podľa LV na 3.p. ale v skutočnosti na 4.NP z celkovo 6.NP. Byt je vľavo od schodiska orientovaný vo vnútornej sekcii na východ a západ, schodisko je štandardné sokel obložený, povrch PVC. Dom má plochú rekonštruovanú strechu s krytinou Fatrafol s oteplením, fasáda je Baumit s farebným riešením, okná sú plastové. Byt je štandardne vybavený WC prechodné do kúpeľne v murovanom jadre, kuchynská linka štandard, podlahy PVC a dlažby keramické na loggii, je obytná kuchyňa, trojizbový, z haly sa ide cez komoru na malú logggiu, kuchynská linka je na báze dreva s drezom nerezovým a klasickými pákovými batériami, šporák elektroplynový, kúpeľňa je obložená keramickým obkladom nad 1,35 m a plastovou rohovou vaňou s umývadlom, WC je samostatné bez umývadla, je diaľkovo vykurovaný s dodávkou teplej vody z mestskej teplárne, telesá plechové, dvere drevené hladké a rolovacie. Rovné stropy, stierkované omietky, dvere klasické vstupné protipožiarne a vnútorné hladké v obývačke. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných zariadení domu vo výške príslušných spoluvlastníckych podielov. Nameraná plocha je 81,35m2 čo je rozdiel oproti evidencii v KN 81,00 m2 až +0,35 m2.
Spoločnými časťami domu sú: základy, strecha, chodby, schodisko, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie, ktoré sú nevyhnutné pre jeho podstatu a bezpečnosť. Spoločnými zariadeniami domu sú: 2x výťah, prípojky elektriky, plynu, vodovodu a kanalizácie, bleskozvody, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je byt umiestnený.

TECHNICKÝ STAV
Stavba obytného domu je z roku 1981 podľa potvrdenia a posledná významná obnova v roku 2011, ako je aj v energetickom certifikáte. Prevažná väčšina prác bola vykonaná v kvalite štandard prevažne použitých materiálov panelovej výstavby, rekonštrukcia jadra tvárnica Ytong, vybavenie je štandardná kvalita. Životnosť je stanovená odborne s ohľadom na technický stav s posúdením kubickou metodikou, s uvážením štandardnej životnosti na 95 rokov a opotrebenie lineárne.
Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc03.05.2021