Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

DRAŽBA 29.09.2020 o 11.00 hod., rodinný dom Bačkov, okres Trebišov

Kód: D-190059
Miesto: v konferenčnej miestnosti penziónu Tavel, na ul. Slovenská 19, 080 01 Prešov, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 57.500,00 €
Dražobná zábezpeka: 8.000,00 €
Najnižšie prihodenie: 500,00 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 57.500,00 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Trebišov, obci Bačkov, katastrálne územie Bačkov, Okresný úrad Trebišov - katastrálny odbor na LV č. 169 ako:
- stavba - dom súp. č. 19, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 530, v spoluvlastníckom podiele 1/2 + 1/2,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 530 o výmere 855 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v spoluvlastníckom podiele 1/2 + 1/2,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 531 o výmere 113 m2, druh pozemku záhrada, v spoluvlastníckom podiele 1/2 + 1/2,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 532 o výmere 2032 m2, druh pozemku záhrada, v spoluvlastníckom podiele 1/2 + 1/2,
vrátane všetkých jej súčastí a príslušenstva.

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

Hodnotená nehnuteľnosť sa nachádza v časti širšieho centra zastavaného územia obce Bačkov, situovaná ako súčasť radovej uličnej zástavby po pravej strane miestnej komunikácie - Lesnej ul. (z pohľadu smeru jazdy od východu na západ) ktorá vedie súbežne so št. cestou III. tr. prechádzajúcou cez obec, v smere od obce Dargov s na obec Dvorianky, resp. Sečovce. Lesná ul. je okrajová komunikácia obce na jej severnej strane zastavaného územia. Obec má v tejto časti len dve súbežné komunikácie a to uvedenú Lesnú ul. a Hlavnú ul., zástavba popri ktorej tvorí južnú časť zastavaného územia. Nehnuteľnosť je bez problémov prístupná odbočením z uvedenej št. cesty - Hlavnej ul. na Lesnú ul., ktoré komunikácie sú vzájomne prepojené. V Lesnej ul. sú vedené verejné rozvody inž. sietí v rozsahu elektriky, vodovodu a zemného plynu. Kanalizácia v obci nie je vybudovaná. Doprava v obci je len autobusová - prímestská , dostupnosť k zastávke je pešo do 5 min. Dopravná vzdialenosť do centra materskej obce je 0,15 km, do centra blízkeho provinčného mesta Sečovce je vzdialenosť 6,0 km, do okresného mesta Trebišov je to 17,50 km. dobre prístupné je i krajské mesto Košice, do ktorého centra je dopravná vzdialenosť 34 km v čase jazdy autom do 35 min. Objekt RD je osadený na pozemku predÍženého obdÍžnikového tvaru, ktorý je s orientáciou pozdÍžnej osi v smere S - J, situovaný v jeho prednej - južnej čas­ ti, je predÍženého obdÍžnikového pôdorysu a orientácia jeho obytných miestností je čiastočne na Ja čiastočne na V. Vlastný pozemok - pare. č. KN - C 530 a 531 bezprostredne hraničí s verejnou komunikáciou - p. č. 466/2, ktorá je vo výlučnom vlastníctve obce Bačkov.

Rodinné domy: RD č. s. 19 v k. ú. Bačkov
POPIS STAVBY
Predmetom ohodnotenia je samostatne stojaci - izolovaný, murovaný, čiastočne podpivničený, prízemný objekt bytového domu, charakteru dvojbytového rodinného domu, predÍženého pôdorysného tvaru "L", zastrešeného strechou - krovom sedlového tvaru, postavený na rovinatom teréne svojpomocne v dvoch časovo rozdielnych obdobiach a to ako pôvodný vidiecky dom z roku 1955 a prístavba časti I. PP a časti I. NP z roku 1997 (roky sú uvedené podľa výpovede spoluvlastníčky). Po roku 2004 bol dom čiastočne modernizovaný v rozsahu prestavby kúpeľne a zateplenia fasády prednej časti objektu.
Dispozičné riešenie:
- v I. PP (sutréne) sa nachádzajú dve miestnosti a to plynová kotolňa a sklad s v ktore j je umiestnená aj domáca vodáreň a vodomer na prípojke vody z verejného vodovodu,
-v I. NP (prízemí) sú dispozične riešené dva samostatné byty so samostatnými vstupmi z vonkajšieho prostredia.
Predný byt (južná- uličná časť RD) pozostáva z verandy - zádveria, obývacej izby sintegrovanou kuchyňou, komorou, dvoch izieb a kúpeľne, ktorá je prístupná aj zo spoločnej vstupnej haly (vybudovanej ako prístavba z r. 1997),
Zadný byt v severnej časti RD pozostáva z priestoru spoločnej vstupnej haly v ktorej je umiestnená aj provizórna kuchynka, kúpeľne, dvoch izieb, hospodárskej
-letnej kuchyne e a vonkajšej prestrešenej terasy.
Stavebno - konštrukčný a technický popis objektu RD:
Základy stavby sú plošné, betónové - pásové s vodorovnou izoláciou, podzemné podlažie je vybudované z monolitického betónu, osadené do terénu v priemernej hl. do 2 m so zvislými izoláciami , schody do podlažia betónové - zatreté, obvodové steny nadzemného podlažia sú murované z tehál v priemernej skl. hr. nad 40 do 50 cm, stropy·nad I. PP sú žel. bet. monolitické, v prevládajúcom rozsahu s rovným pohľadom (nad miestnosťou skladu - vodárne žel. bet. trámový), stropy nad prízemným podlažím v prevládajúco rozsahu drevené - trámové s rovným podhľadom, schody z I. PP do I. NP betónové bez povrchovej úpravy, schody v I. NP do povalového priestoru z letnej kuchyne drevené bez podstupníc, deliace priečky murované, vnútorné omietky dome dvojvrstvové - vápenné - hladené, podlahy miestností v I. PP z cementového poteru, podlahy obytných miestností v I. NP v prevládajúcom rozsahu z veľkoplošných laminátových parkiet (izby v zadnom byte s podlahami PVC), podlahy ostatných miestností s povrchom z keramickej dlažby, vstupné dvere do predného bytu plastové, do zadného bytu hladké, resp. presklené, vnútorné dvere v dome hladké a presklené, osadené do oceľových typových zárubní, okná v I. PP jednoduché - oceľové , v I. NP plastové s izolačným dvojsklom s vnútornými proti slnečnými žalúziami, vykurovanie objektu RD je ústredné - teplovodné z centrálneho zdroja - plynového nástenného kotla Vaillant do komína, umiestneného v miestnosti plynovej kotolne, radiátory sú oceľové plechové - doskové, rozvody vody S v I. PP z oceľového potrubia, v I. NP S+ T z plastového potrubia, ohrev TÚV plynovým kotlom ÚK v I. PP, kanalizácia zo splachovacích záchodov, kúpeľní a kuchýň z plastového potrubia vyvedená do vlastnej kanalizačnej žumpy, elektroinštalácia v 230/400 V s automatickým istením v dome, rozvod zemného plynu v I. PP aj I. NP, slaboprúdové rozvody žiadne.

Vybavenie objektu RD ďalšími technickými zariadeniami a zariaďovacími predmetmi zdravotechniky:

-v I. PP (suteréne) sa nachádza uvedený plynový kotol ÚK s prietokovým ohrevom TÚV a v miestnosti skladu - vodárne je inštalovaná malá domáca vodáreň

Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc18.08.2020