Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

DRAŽBA 10.09.2020 o 11.00 hod., rodinný dom Unín, okres Skalica

Kód: D-150018
Miesto: v banketovej miestnosti Hotela Diana, Hviezdoslavova 19, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 64.000,00 €
Dražobná zábezpeka: 9.000,00 €
Najnižšie prihodenie: 500,00 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 54.900,00 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Skalica, obci Unín, katastrálne územie Unín, evidované Okresným úradom Skalica - katastrálny odbor na LV č. 187 ako:
- stavba - rodinný dom súpis. č. 350, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 247, v spoluvlastníckom podiele 3/8 + 5/8,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 247 o výmere 255 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v spoluvlastníckom podiele 3/8 + 5/8,
vrátane všetkých jej súčastí a príslušenstva.

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

Hodnotený objekt sa nachádza v uličnej zástavbe samostatne stojacich rodinných domov v obci Unín. Hodnotené nehnuteľnosti sa nachádzajú v oblasti vhodnej na bývanie so záujmom o kúpu nehnuteľností neprevyšujúcim ponuku. Je to samostatná obec a má základnú občiansku vybavenosť ( škôlka, kultúrne zariadenia, polyfunkčné objekty pre obchod a služby, ihriská). Dopravné spojenie s centrom a Trnavou, resp.
Skalicou, Senicou je 20km a Bratislava je 83km po D1, je prímestskou autobusovou dopravou, tým aj dostupnosť kompletnej občianskej vybavenosti a zvýšeného počtu pracovných príležitostí je dobrá, do 20-50 min. jazdy autom. V danej lokalite je možnosť napojenia na verejný rozvod vody a el. energie aj zemný plyn. Okolitú zástavbu tvoria objekty na bývanie a záhrady bez negatívnych vplyvov na okolie.

Rodinný dom s.č. 350 na parc.č. KNC 247 k.ú. Unín
POPIS STAVBY
Umiestnenie stavby:
Rodinný dom je v rade domov, novej aj staršej výstavby. Do centra 300m.
Dispozičné riešenie: Dispozične je to jeden byt s 4x izbou a úplným príslušenstvom v troch podlažiach, prepojených schodiskom. Je napojený na vodovod, elektriku, zemný plyn a kanalizáciu do žumpy. Má 2NP nadzemné podlažia po dvoch izbách a 1PP podzemné podlažie, kde je kotolňa. Popis z pomôcky ZP č.125/2011, kedy znalec osobne videl interiér:
1.NP - Základy sú betónové s vodorovnou izoláciou, murivo je siporexové hr. 30 cm. Deliace priečky sú tehlové, omietky vápenné. Stropy sú keramické. Fasádna omietka je brizolitová s obkladom do výšky 1,2m.
Strecha je plochá, zrekonštruovaná - zeteplenie a nové izolačné vrstvy z PVC fólie a klampiarskymi konštrukciami z pozinkovaného plechu. Schody sú betónové. Vnútorné keramické obklady sú v kuchyni, obklad vane a v kúpeľni. Dvere sú hladké, okná plastové s hliníkovými žalúziami. Podlahy obytných miestností sú plávajúce, ostatné podlahy sú keramické. Vykurovanie je plynové lokálne - Gamaty 3ks. Elektroinštalácia je svetelná. Rozvod vody je studenej a teplej. Kanalizácia je z kuchyne, kúpeľne a WC do žumpy. Vnútorné vybavenie v kuchyni tvorí nerezový drez, kombinovaný sporák, digestor a linka na báze dreva dĺžky 3,2 m. V kúpeľni je umývadlo a vaňa. Záchod je bez umývadla. Vodovodné batérie sú pákové-2ks, obyčajná-1ks.
2.NP - V tomto podlaží sa nachádzajú iba spálne. Murivo je siporexové hr. 30 cm. Deliace priečky sú tehlové, omietky vápenné. Stropy sú keramické. Fasádna omietka je brizolitová. Dvere sú hladké, okná plastové s hliníkovými žalúziami. Podlahy obytných miestností sú plávajúce, ostatné podlahy sú keramické. Vykurovanie je plynové lokálne - Gamaty 4ks. Elektroinštalácia je svetelná.
1.PP - murivo obvodové je betónové, priečky sú tehlové s vápennými omietkami. Stropy sú keramické. Okná sú plastové. Podlaha je betónová. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. V tomto podlaží je elektrický zásobníkový ohrievač vody.
Technické riešenie:
1. Podzemné podlažie
- Zvislé nosné konštrukcie - z monolitického betónu; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické
- Schodisko - cementový poter
- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené
- Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením
- Podlahy - dlažby a podlahy ost. miestností - cementový poter, tehlová dlažba
- Vnútorné rozvody vody - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním
- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná, motorická; elektrický rozvádzač - s automatickým istením
1. Nadzemné podlažie
- Základy - betónové - objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou
- Zvislé nosné konštrukcie - murované z iných materiálov (siporex) v skladobnej hrúbke do 30 cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické
- Schodisko - cementový poter
- Strecha - ploché strechy - dvojplášťové; krytiny na plochých strechách - z fólií PVC; klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače)
- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok; obklady fasád - obklady keramické, obklady drevom
- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky; - vane; - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene)
- Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie - kovové
- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby
- Vybavenie kuchýň - sporák elektrický alebo plynový s elektrickou rúrou alebo varná jednotka (štvorhoráková); - odsávač pár; - drezové umývadlo nerezové alebo plastové; - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky)
- Vybavenie kúpeľní - vaňa oceľová smaltovaná; - umývadlo;

Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc03.08.2020