Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

UPUSTENÉ!!! DRAŽBA 16.01.2020 o 10.00 hod., polyfunkčný dom Rosina, okres Žilina

Kód: D-190048
Miesto: v priestoroch budovy na ulici Flámska 9783/1, 036 01 Martin, miestnosť č.d. 106, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 2800000 €
Dražobná zábezpeka: 40000 €
Najnižšie prihodenie: 10000 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 508000 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Žilina, obci Rosina, katastrálne územie Rosina, Okresný úrad Žilina - katastrálny odbor:
na LV č. 244 ako:
- stavba - polyfunkčný dom súp. č. 897, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 1465/3, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 1464/4 o výmere 66 m2, druh pozemku záhrada,
v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 1465/2 o výmere 6 m2, druh pozemku orná pôda, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 1465/3 o výmere 289 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 1465/4 o výmere 26 m2, druh pozemku orná pôda, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 1465/5 o výmere 20 m2, druh pozemku orná pôda, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 1465/6 o výmere 204 m2, druh pozemku orná pôda, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 1706/4 o výmere 94 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/1,
na LV č. 4209 ako:
- stavba - garáž súp. č. 879, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 1462/2, v spoluvlastníckom podiele 3/4,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 1462/2 o výmere 66 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v spoluvlastníckom podiele 3/4,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 1462/3 o výmere 80 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v spoluvlastníckom podiele 3/4,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 1462/4 o výmere 79 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v spoluvlastníckom podiele 3/4.

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

Dom sa nachádza na západnom okraji centrálnej časti obce Rosina okres Žilina na hlavnej ulici prechádzajúcej obcou, v uličnej zástavbe RD a budov občianskej vybavenosti. Terén je rovinatý, prístup je po spevnenej komunikácii, možnosť napojenia na verejné rozvody IS vody, elektriny, plynu a kanalizácie, občianska vybavenosť je základná, doprava v obci je prímestská autobusová. Dostupnosť centra obce je cca. 350m, centrum krajského mesta Žilina je vzdialené cca. 5,5 km. Poloha obce je vhodná na dochádzku do krajského mesta. Možnosť rozšírenia súčasnej zástavby je minimálna, v mieste je bežná hlučnosť a prašnosť od dopravy, prírodné lokality nad 1 km.

Polyfunkčný dom súp.č. 897 v k.ú. Rosina
Budova je samostatne stojaca na parc.č. 1465/3 v rovinatom teréne v uličnej zástavbe rodinných domov a budov občianskej vybavenosti., do užívania bola daná v r. 2014 na základe Kolaudačného rozhodnutia vydaného obcou Rosina pod č. C-10954/2004/MsÚ/Mt dňa 28.07.2004, prístavby na parc.č. 1465/6 a 1706/4 boli realizované v r. 2015 na základe Kolaudačného rozhodnutia vydaného obcou Rosina pod č. 243/201/JS-KE dňa 21.10.2015. Budova nie je podpivničená, má tri nadzemné podlažia, kde v I.NP (prízemí) sa nachádza reštaurácia, bistro, kuchyňa je v zriadená v pôvodnej garáži - ohodnotená samostatne, v II. a III. NP sú izby a hygienické príslušenstvo slúžiace ako ubytovňa. Dispozičné riešenie podlaží je zakreslené v prílohe posudku. Budova je napojená na verejné rozvody vody, elektrickej energie, kanalizácie a plynu z ulice.
Technické riešenie: - Základy betónové - objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou; - Zvislé nosné konštrukcie - murované z tvárnic hr. 38 cm so zateplením; deliace konštrukcie tehlové; - Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - železobetónové s rovným podhľadom; - Schodisko železobetónové s povrchom z keramickej dlažby; - Strecha je nízka sedlová, krytina z asfaltových šindľov; klampiarske konštrukcie strechy z pozinkovaného plechu; - Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky na báze umelých látok; - Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky hladké, v časti sádrokartónové podhľady; vnútorné keramické obklady v hygienických priestoroch; - Výplne otvorov - dvere v časti z tvrdého dreva a v časti na báze dreva; okná plastové so žalúziami v prízemí s vonkajšími kovovými mrežami; - podlahy keramická dlažba, lepené povlakové, resp. veľkoplošné parkety laminátové; - Vybavenie kuchýň - kuchynská linka s nerezovým drezovým umývadlom, nerezová páková batéria; - Vybavenie hygienických priestorov keramické umývadlá, pisoáre, záchodové misy samostatné sprchy, nerezové pákové batérie; - Vykurovanie - ústredné dva plynové kotle, - teplovodné s radiátormi - oceľové panely; - Vnútorné rozvody vody z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody zásobníkový ohrievač kombinovaný s ústredným vykurovaním; - Vnútorné rozvody kanalizácie plastové potrubie; - Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia svetelná a motorická; elektrický rozvádzač s automatickým istením; - Zabezpečovacie zariadenie - v čase obhliadky nefunkčné; - Vnútorné rozvody zemného plynu, zabudovaná centrálna klimatizácia.
Budova bola v čase obhliadky trvalo užívaná, bola v dobrom technickom stave, poškodenie prvkov dlhodobej životnosti nebolo zistené. Vzhľadom na vek, stavebno-technický stav zistený pri miestnej obhliadke a intenzitu užívania je vo výpočte uvažované so životnosťou 90 rokov.

Garáž s.č. 879 v k.ú. Rosina
Jedná sa o pôvodne samostatne stojacu garáž na parc.č. 1462/2 z r. 2004, ktorá bola v r. 2015 rozšírená a zrekonštruovaná na kuchyňu, prevádzkovo a technicky je prepojená s polyfunkčným domom súp.č. 897 a slúži ako kuchyňa pre reštauráciu v polyfunkčnom dome. Ohodnotená je samostatne nakoľko je evidovaná samostatne na LV č. 4209. Budova je jednopodlažná bez podpivničenia v časti so sedlovou strechou v časti s plochou strechou. Technické riešenie: - Základy betónové - objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou; - Zvislé nosné konštrukcie - murované steny; deliace konštrukcie tehlové; - Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - drevené trámové s rovným podhľadom; - Strecha je v časti nízka sedlová, krytina z asfaltových šindľov; klampiarske konštrukcie strechy z pozinkovaného plechu; - Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky na báze umelých látok; - Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omi

Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc29.11.2019