Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

DRAŽBA 15.10.2019 o 10.30 hod., rodinný dom Košice - Myslava, okres Košice II

Kód: D-190023
Miesto: v konferenčnej miestnosti penziónu Tavel, na ul. Slovenská 19, 080 01 Prešov, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 130000 €
Dražobná zábezpeka: 20000 €
Najnižšie prihodenie: 500 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 130000 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Košice II, obci Košice - Myslava, katastrálne územie Myslava, Okresný úrad Košice - katastrálny odbor na LV č. 1330 ako:
- stavba - rodinný dom súp. č. 410, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 269/1, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 268/1 o výmere 812 m2, druh pozemku záhrada, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 268/2 o výmere 6 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 269/1 o výmere 143 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 269/2 o výmere 317 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/1.

Rodinný dom sa nachádza na hlavnej ulici prechádzajúcej okrajovou m.č. Myslava krajského mesta Košice na ul. Myslavská 223, v uličnej zástavbe RD, terén je rovinatý v časti od ulice je JZ svah, možnosť napojenia na verejné rozvody IS, vody, kanalizácie, elektriny a plynu, prístup po spevnenej komunikácii. V mieste je základná občianska vybavenosť, doprava je MHD, centrum m.č. vzdialené cca 500 m, centrum krajského mesta je vzdialené 4,5 km km, kde je kompletná občianska vybavenosť. Dom je samostatne stojaci, s pôvodným vybavením nižšieho štandardu, orientácia obytných miestností nevhodná na SV stranu do ulice, dom vyžaduje kompletnú výmenu pôvodných prvkov krátkodobej životnosti a zariaďovacích predmetov. Možnosť rozšírenia súčasnej zástavby. V mieste zvýšená hlučnosť od hlavnej cesty prechádzajúcej v blízkosti domu, prírodné lokality - lesy do 1 km.

Rodinný dom súp.č. 410 na parc.č. 269/1 v k.ú. Myslava
Dom je samostatne stojaci, postavený v JZ svahu, nie je podpivničený, má dve nadzemné podlažie, sedlovú strechu bez stavebného využitia povalového priestoru. Dom bol daný do užívania v r. 1960, prístavba je z r. 1999. Dom pozostáva z jednej bytovej jednotky so štyrmi obytnými miestnosťami s príslušenstvom, s možnosťou využitia aj ako Rd s dvomi bytovými jednotkami, dispozičné riešenie podlaží je zakreslené v prílohe posudku. Dom je napojený na verejné rozvody vody, elektriny, kanalizácie a plynu.
Technické riešenie: - Základy betónové - objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou; - Zvislé nosné konštrukcie murované z iných materiálov (calsilox, siporex, calofrig) v kombinácii s tehlou skladobnej hrúbke nad 30 do 40cm; deliace konštrukcie tehlové; - Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - 1. NP - s rovným podhľadom betónové monolitické; 2. NP - s rovným podhľadom drevené trámové; - Schodisko - 1. NP - liate betónové; - Strecha - krovy - 1. NP - väznicové sedlové,; krytiny strechy na krove - pálené škridlové ostatné ťažké; klampiarske konštrukcie strechy z pozinkovaného plechu úplné strechy; - Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - 1. NP, 2. NP - škrabaný brizolit; 1. NP, 2. NP - v časti prístavby - vápenné šťukové; obklady fasád - 1. NP - v pôvodnej časti - obklady keramické; - Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - 1. NP, 2. NP - vápenné štukové,; vnútorné obklady - 1. NP - prevažnej časti kúpeľne min. do 1,35 m výšky; 1. NP, 2. NP - vane; 1. NP - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene); 2. NP - prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky; - Výplne otvorov - dvere - 1. NP, 2. NP - plné alebo zasklené z tvrdého dreva; okná - 1. NP, 2. NP - dvojité drevené s doskovým ostením s dvoj. s trojvrstv. zasklením; okenné žalúzie - 2. NP - kovové; - Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - 1. NP - palubovky, dosky; 2. NP - parkety, vlysy (okrem bukových); dlažby a podlahy ost. miestností - 1. NP, 2. NP - keramické dlažby; - Vybavenie kuchýň - 1. NP - plynový sporák, sporák na propán-bután v prístavbe; 1. NP, 2. NP - odsávač pár; 1. NP - drezové umývadlo oceľové smaltované; 1. NP - drezové umývadlo nerezové; 1. NP, 2. NP - kuchynská linka z materiálov na báze dreva; 1. NP - kuchynská linka z prírodného dreva - nerezová; 2. NP - plynový s elektrickou rúrou; - Vybavenie kúpeľní - 1. NP, 2. NP - vaňa oceľová smaltovaná; 1. NP, 2. NP - umývadlo; vodovodné batérie - 1. NP, 2. NP - ostatné; 2. NP - pákové nerezové so sprchou; záchod - 1. NP, 2. NP - splachovací bez umývadla; - Vykurovanie - ústredné vykurovanie - 1. NP, 2. NP - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely; zdroj vykurovania - 1. NP - kotol ústredného vykurovania na plyn; - Vnútorné rozvody vody - 1. NP, 2. NP - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - 2. NP - zásobníkový ohrievač elektrický; - Vnútorné rozvody kanalizácie - 1. NP, 2. NP - liatinové potrubie; - Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - 1. NP, 2. NP - svetelná, motorická; 1. NP - bleskozvod; elektrický rozvádzač - 1. NP - s automatickým istením; - Vnútorné rozvody plynu - 1. NP, 2. NP - rozvod zemného plynu.
Pri miestnej obhliadke bolo zistené, ţe dom je trvalo obývaný, je v pôvodnom stave vyžadujúci výmenu pôvodných prvkov krátkodobej životnosti a zariaďovacích predmetov. Vzhľadom k veku domu, a jeho celkovému stavebno-technickému stavu je uvažované so ţivotnosťou100 rokov.

Drobná stavba - Udiareň na parc.č. 269/2
Udiareň je samostatne stojaca v záhrade z južnej strany RD.
Technické riešenie: - Základy - bez podmurovky, iba základové pásy; - Zvislé nosné konštrukcie - murované z pálenej tehly, hrúbky do 15 cm; - Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - trámčekové bez podhľadu; - Strecha - krytina na plochých strechách - plechová pozinkovaná; - Úpravy vonkajších povrchov - vápenná štuková omietka; - Úpravy vnútorných povrchov - vápenná hrubá omietka; - Výplne otvorov - dvere drevené zvlakové; - Podlahy - hrubé betónové. Opotrebovanie stavby zodpovedá veku, uvažované so životnosťou 70 rokov.

Plot od ulice
Jedná sa o plot od ulice, základy a podmurovka sú betónové, stĺpiky oceľové, výplň z oceľovej tyčoviny v rámoch, v plote sú osadené kovové plotové vráta a dvoje kovové p

Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc02.09.2019