Partneri


PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRE ÚČASTNÍKOV  PRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

DRAŽBA 02.10.2017 o 10.00 hod., 1 izbový byt Martin, okres Martin

Kód: D-170044
Miesto: Flámska 9783/1, 036 01 Martin, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 26000 €
Dražobná zábezpeka: 5000 €
Najnižšie prihodenie: 500 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 25800 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Martin, obci Martin, katastrálne územie Martin, evidované Okresným úradom Martin - katastrálny odbor na LV č. 5449 ako:

- byt č. 2, vchod č. 4, na 1.p., nachádzajúci sa v bytovom dome súp. č. 408 na ul. E. B. Lukáča
v Martine, ktorý je postavený na parcele parc.č. 839/8,
- podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu súp. č. 408 na ul. E. B. Lukáča v Martine, ktorý je postavený na parcele parc.č. 839/8 v podiele 3037/110769,
- spoluvlastnícky podiel na pozemku - parcele C-KN parc. č. 839/8 o výmere 562 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je bytový dom súp. č. 408 postavený,
v podiele 3037/110769.

Bytový dom v ktorom je byt umiestnený sa nachádza na ul. E. B. Lukáča č. 4 v okresnom meste Martin, v zástavbe bežných bytových domov a budov občianskej vybavenosti. Dom je zateplený, udržiavaný, ohodnocovaný byt sa nachádza na 1. poschodí, je štandardne vybavený, orientácia obytnej miestností je na SZ stranu. Prístup k domu je z verejnej spevnenej komunikácie, možnosť napojenia na všetky verejné rozvody IS. V blízkosti do 10 min. chôdze sa nachádza úzke centrum mesta s kompletnou občianskou vybavenosťou, v blízkosti je Okresný súd, OD Spektrum, Lidl, športový areál, zastávka MHD a prímestskej autobusovej dopravy. V danej lokalite je bežná hlučnosť a prašnosť od dopravy. V okolí nie sú žiadne prírodné lokality. V bytovom dome a v okolitých domoch bývajú cigáni, byt je trvalo obývaný- charakterizujem ako problematickú nehnuteľnosť.
Byt č. 2 v bytovom dome súp.č. 408 v k.ú. Martin
Bytový dom v ktorom sa ohodnocovaný byt nachádza je samostatne stojaci, má jeden vstup, má jedno podzemné podlažie, kde sa nachádzajú pivnice a spoločné miestnosti, má III. nadzemné podlažia, kde sa nachádzajú jednoizbové byty, po dvanásť na podlažie, v dome je celkom 36 bytov. Strecha domu je sedlová s valbami, dom nemá výťahy. Dom je kompletne zateplený, dobudované loggie, všetky okná sú plastové, vchodové dvere plastové s elektronickým vrátnikom, dom je napojený na základné inžinierske siete t.j. elektrina, vodovod, kanalizácia, teplonosné rozvody, káblovú TV. Základy sú betónové, zvislé konštrukcie sú murované, vodorovné nosné konštrukcie sú železobetónové, vonkajšie fasády sú s povrchovou úpravou na báze umelých látok, schodisko je železobetónové s povrchom nástupnice z terazza, na chodbách je dlažba. Strecha sedlového tvaru s valbami, krytina je plechová, klampiarske konštrukcie sú plechové. Dom je v dobrom stave, poškodenie prvkov dlhodobej životnosti nebolo zistené.
Spoločnými časťami domu sú: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodiská, pivnice, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie, ktoré sú nevyhnutné pre jeho podstatu a bezpečnosť.
Spoločnými zariadeniami domu sú: spoločné miestnosti, bleskozvody, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne, teplonosné domové prípojky, a to aj v prípade ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je byt umiestnený.
Byt č. 2 je jednoizbový s príslušenstvom: chodba, kuchyňa, kúpeľňa s WC, a pivnica v suteréne domu, byt má z kuchyne loggiu. Byt je napojený na domové rozvody vody, kanalizácie, elektriny, teplonosné rozvody, domový telefón, káblovú televíziu. V byte sú rozvody teplej a studenej vody, vykurovaný je z ústredného zdroja, radiátory sú oceľové s termoregulačnými ventilmi a meračmi tepla, v kuchyni je nový. Svetelná elektroinštalácia v kuchyni aj motorická s poistkovými automatmi. Podlahy obytnej miestnosti sú drevené parkety, v kuchyni parkety a na nich položené je PVC, v chodbe a v kúpeľni s WC je keramická dlažba. Okná sú plastové so žalúziami, dvere drevené plné hladké a presklené. Na stenách a stropoch sú hladké omietky. Bytové jadro je pôvodné murované, kde v kúpeľni je oceľová smaltovaná vaňa, nerezová páková batéria so sprchou, splachovací záchod kombi, keramický obklad stien. V kuchyni je kuchynská linka s oceľovým drezovým umývadlom, nerezovou pákovou batériou, elektrický sporák s rúrou, keramický obklad stien pri linke. Byt je trvalo obývaný, priemerne udržiavaný.
S vlastníctvom bytu je spojené aj spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu.
Bytový dom v ktorom je ohodnocovaný byt umiestnený, bol daný do užívania v r. 1954. Vzhľadom na vek, vykonané zateplenie, stavebno-technický stav a intenzitu užívania je vo výpočte uvažované s celkovou životnosťou 100 rokov.Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc04.09.2017